Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

 

Студијски програм/студијски програми: Управљање комуналним системом

Наставник (Презиме, средње слово, име): Ристић В. Горан

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмeта

Стицање знања и вештина о интегралном одрживом менаџменту комуналним отпадом и методама третмана комуналног отпада, неопходних за компаративну анализу и оптимизацију система менаџмента комуналним отпадом, у функцији ефикасног и ефективног управљања комуналним системом и квалитетом животне средине.

Исход предмета

Знања и вештине за примену системског приступа управљању комуналним отпадом на локалном и регионалном нивоу, избор метода третмана комуналног отпада и оптимизацију система менаџмента комуналним отпадом у функцији квалитета животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настајање комуналног отпада. Количина и састав комуналног отпада. Сакупљање, транспорт и трансфер комуналног отпада. Третман комуналног отпада. Интегрални одрживи менаџмент отпадом као инструмент процене постојећег стања. Принципи, елементи и аспекти интегралног одрживог менаџмента комуналним отпадом. Кораци у планирању и развоју интегралног одрживог менаџмента комуналним отпадом на локалном и регионалном нивоу. Преглед и класификација метода третмана отпада. Рециклажа – коришћење материјала из отпада. Компостирање – производња и коришђење компоста у циљу максималног искоришћења органске компоненте отпада. Спаљивање – енергетско искоришћење отпада. Депоновање – неопходност у систему управљања отпадом. Избор најповољније методе третмана отпада. Утицај појединих метода третмана отпада на животну средину.

Практична  настава,

Методе и технике узорковања комуналног отпада. Одређивање састава комуналног отпада. Оптимизација транспортних токова. Избор најповољније методе третмана комуналног отпада. Управљање  депонијом.

Литература

  • Ристић  Г.  (2005).  Од  сметлишта  до  депоније  –  решења  за  проблеме  отпада  у  урбаним подручјима. Ниш: Агенција за заштиту животне средине.

  • Ристић Г., (2006). Газдовање отпадом – основе интегралног одрживог менаџмента отпадом,

  • приручник, Ниш: Агенција за заштиту животне средине.

  • Ристић  Г.  (2001).  Град  на  депонији  -  интегрални  менаџмент  чврстим  отпадом.  Београд  :

  • Задужбина  Андрејевић.

  • Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. (2006.). Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill, International Editions

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ  ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА