Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ


СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ПРЕДАЈУ СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ ПУТЕМ Е-МAILA ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НАЈКАСНИЈЕ 5 ПРЕ ИСПИТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОЦЕЊЕНИ И ТО ЋЕ УЈЕДНО БИТИ И УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ.
ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ БИЋЕ ДОНЕТА НАКОН ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ .
 

 

Студијски програм/студијски програми: Управљање комуналним системом

Наставник (Презиме, средње слово, име): Ристић В. Горан

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмeта

Стицање знања и вештина о интегралном одрживом менаџменту комуналним отпадом и методама третмана комуналног отпада, неопходних за компаративну анализу и оптимизацију система менаџмента комуналним отпадом, у функцији ефикасног и ефективног управљања комуналним системом и квалитетом животне средине.

Исход предмета

Знања и вештине за примену системског приступа управљању комуналним отпадом на локалном и регионалном нивоу, избор метода третмана комуналног отпада и оптимизацију система менаџмента комуналним отпадом у функцији квалитета животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настајање комуналног отпада. Количина и састав комуналног отпада. Сакупљање, транспорт и трансфер комуналног отпада. Третман комуналног отпада. Интегрални одрживи менаџмент отпадом као инструмент процене постојећег стања. Принципи, елементи и аспекти интегралног одрживог менаџмента комуналним отпадом. Кораци у планирању и развоју интегралног одрживог менаџмента комуналним отпадом на локалном и регионалном нивоу. Преглед и класификација метода третмана отпада. Рециклажа – коришћење материјала из отпада. Компостирање – производња и коришђење компоста у циљу максималног искоришћења органске компоненте отпада. Спаљивање – енергетско искоришћење отпада. Депоновање – неопходност у систему управљања отпадом. Избор најповољније методе третмана отпада. Утицај појединих метода третмана отпада на животну средину.

Практична  настава,

Методе и технике узорковања комуналног отпада. Одређивање састава комуналног отпада. Оптимизација транспортних токова. Избор најповољније методе третмана комуналног отпада. Управљање  депонијом.

Литература

  • Ристић  Г.  (2005).  Од  сметлишта  до  депоније  –  решења  за  проблеме  отпада  у  урбаним подручјима. Ниш: Агенција за заштиту животне средине.

  • Ристић Г., (2006). Газдовање отпадом – основе интегралног одрживог менаџмента отпадом,

  • приручник, Ниш: Агенција за заштиту животне средине.

  • Ристић  Г.  (2001).  Град  на  депонији  -  интегрални  менаџмент  чврстим  отпадом.  Београд  :

  • Задужбина  Андрејевић.

  • Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. (2006.). Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill, International Editions

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

11. ПРЕДАВАЊЕ

 

10. ПРЕДАВАЊЕ

 

9. ПРЕДАВАЊЕ

 

8. ПРЕДАВАЊЕ

 

7. ПРЕДАВАЊЕ

 

6. ПРЕДАВАЊЕ

 

5. ПРЕДАВАЊЕ

 

4. ПРЕДАВАЊЕ

 

3. ПРЕДАВАЊЕ

 

2. ПРЕДАВАЊЕ

 

1. ПРЕДАВАЊЕ

 

 

РЕЗУЛТАТИ  ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА