Drop Down Menu

ЕНГЛЕСК ЈЕЗИК
 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Оспособљавање студената за примање и продуковање екстралингвистичких информација што подразумева развијање све четири језичке вештине: читањe, писањe, слушањe и говор.

Исход предмета

Просечно владање синтаксичким и лексичким јединицама енглеског језика неопходним за писану и усмену комуникацију у струци.

Садржај предмета

Теоријска настава

Енглески језик у заштити радне и животне средине представља дисциплину енглеског језика струке која, с обзиром на то, обрађује екстралингвистичке садржаје везане за академске и професионалне потребе и интересовања студената на овом студијском програму. Он представља комбинацију општег и специјализованог енглеског језика и у погледу лексике и у погледу синтаксе. Академске и професионалне потребе студената, које диктирају садржај рада, у овом случају везане су за области: заштита на раду, заштита од пожара, заштита животне средине, управљање ванредним ситуацијама, и управљање комуналним системом.

Практична настава: Вежбе

Вежбе прате садржаје који се раде на предавањима.

Литература

Dr Jelica Tošić, Environmental Science in English, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2002.

Dr Jelica Tošić, Environmental Science Dictionary, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2009.

G. Tchobanoglous, F.L. Burton. H.D. Stensel, Waste Water Engineering, Boston: McGraw-Hill, 2003

H.S. Peavy, D.R. Rowe, G. Tchobanoglous, Environmental Engineering, New York: McGraw-Hill, 1985

C.A. Wentz, Hazardous Waste Management, New York: McGraw-Hill, 1989

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ОБАВЕШТЕЊЕ