Drop Down Menu

ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ
 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената да анализирају постојеће стратешке и планске документе на централном и локалном нивоу и да креирају и спроводе локалну политику становања кроз учешће у изради генералних планова општина и локалних стратегија становања.

Исход предмета: Студент који савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да самостално или у тиму ради на изради локалних стратегија одрживог развоја у делу стамбене политике социјалног становања; да самостално или у тиму ради на изради локалних стратегија становања; да учествује у изради развојнопланске документације на локалном нивоу; да врши мониторинг имплементације локалне стамбене политике.

Садржај предмета

Теоријска настава: Одрживо становање - појам и одређење; Становање и урбани развој - постојећи трендови; Становање и квалитет живота; Право на становање; Политике становања; Финансирање становања; Социјално становање; Екосензитивни концепт становања.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Анализа и процена практичних политика у области становања.

Методе извођења наставе: Презентације наставника; Семинари; Дебата; Анализа случаја.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 
ИСПИТ