Drop Down Menu

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о значају и основним функцијама комуналне инфраструктуре.

Исход предмета : Оспособљеност за идентификацију стања комуналне инфраструктуре и предузимање мера за оптимални развој комуналне инфраструктуре.

Садржај предмета

Теоријска настава: Елементи и садржаји комуналне инфраструктуре за остваривање комуналних функција: водоснабдевање, саобраћај, јавне пијаце, јавни објекти, системи грејања, јавна расвета, каналисање и третман отпадних вода, управљање чврстим отпадом, јавне зелене површине, гробља и сахрањивање... Пројектовање и развој комуналне инфраструктуре у функцији интеграције комуналних функција и делатности.

Вежбе: Разрада актуелних тема везаних за проблеме комуналне инфраструктуре кроз израду и одбрану семинарских радова.

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда и одбрана семинарских радова (вежбе), дискусије, консултације.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

   

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

 РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
  

 

 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 2 - 2019