Drop Down Menu

БИОХЕМИЈСКИ И БИОТЕХНОЛОШКИ ПРИНЦИПИ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о: механизмима и законитостима интеракције живих система  са окружењем, последицама  штетног  деловања околине на живе системе. Такође и стицање основног знања о методама биохемијског инжењерства у циљу управљања квалитетом животне средине.

Исход предмета: Оспособљеност студената за праћење и тумачење утицаја појединих фактора радне и животне средине на живе системе и коришћење стеченог знања у примени биотехнолошких метода за очување животне околине.

Садржај предмета

Теоријска настава: Општи појмови о саставу и грађи живих бића. Биоелементи и биомолекули.Ћелија и општа физиологија ткива и органа. Механизми интеракције организма и окружења. Утицај фактора околине на ћелије и организме. Пренос штетних материја кроз живи систем. Последице деловања загађујућих супстанци на човека и живи свет уопште. Основним појмовима  о биотехнологији. Гране биотехнологије. Биотехнологија животне средине - сива биотехнологија.  Примена биотехнолошких процеса за очување животне средине. Основни принципи биохемијског инжењерства. Биохемијски процеси у заштити животне средине.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Упознавање са материјалом и опремом биохемијске лабораторије и биолошким материјалима. Основни појмови квалитативних и квантитативних реакција у биохемији. Дискусија о лабораторијским подацима утицаја штетних фактора животне средине на организам. Аудиовизуелно приказивање биотехнолошких поступака. Анализа примера унапређења животне средине применом биотехнолошких принципа. Посета лабораторијама.

Методе извођења наставе: Предавања (интерактивна настава), рачунске и лабораторијске вежбе.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ