Drop Down Menu

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања из физиологије и хигијене рада, о утицају радног оптерећења, услова рада и окружења на здравствено стање запослених и радну способност.

Исход предмета: Поседовање знања за разумевање утицаја радног оптерећења, услова рада и окружења на здравље запослених. Развој и надзор у области безбедности и заштите здравља.

Садржај предмета

Теоријска настава: Детерминанте здравља и ефекат на здравље најзначајнијих фактора ризика везаних за радну средину. Утицај рада на психофизиолошке процесе; последице које у човечијем организму настају под утицајем рада (садржај,режим и организација рада) у одређеној  радној средини. Неуролошке и психичке функције. Кардиоваскуларни и респираторни систем у условима физичког напора. Прилагођавање организма у току рада.Сигурност на раду и мере заштите  на пословима са повећаним ризиком.Стрес, професионални стрес и болести зависности. Професионалне болести, болести у вези са радом и професионални трауматизам. Превентивни здравствени прегледи. Оцена радне способности. Здравствена заштита посебних категорија лица.

Практична настава: Вежбе. Вежбе прате садржаје који се раде на предавањима.

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе (аудитивне и теренске), консултације, провера знања (колоквијуми).

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ