Drop Down Menu

АНАЛИЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за интердисциплинарно и системско сагледавање еколошких атрибута индустријских производа у свим фазама животног циклуса; за препознавање могућности и предуслова за ефикасан третман остатака трајних потрошних добара по истеку употребне вредности; за савладавање теорије и усвајање знања о методима за анализу животног циклуса и решавање проблема из домена еколошки одговорног пројектовања индустријских производа.

Исход предмета: Савладавањем програмског садржаја студенти овладавају знањима и вештинама за идентификацију недостатака и процену могућности унапређења индустријских производа са аспекта заштите животне средине, енергетске ефикасности и употребе секундарних сировина. Савладавањем програмског садржаја студенти стичу знања и вештине за основну употребу савремених алата за спровођење анализе животног циклуса при вредновању еколошке подобности индустријских производа.

Садржај предмета

Теоријска настава: Индустријски производ као систем. Фазе животног циклуса. Утицај производа на животну средину. Атрибути еколошке подобности. Вишекритеријумска анализа еколошке подобности (МЕТ матрица). Категорије утицаја на животну редину. Примена LCA метода. Типови LCA и фазе спровођења LCA. Границе система и функционална јединица. Карактеризација и категоризација, агрегација. Нормализација и додела тежинских коефицијената. Интерпретација и комуникација. Еко ознаке и еко-декларације производа (EPD). Софтверски алати за спровођење анализе животног циклуса – увид у структуру, елементе и начин функционисања софтверских пакета SimaPRO и GaBi. Софтверски алати за помоћ при пројектовању еколошки бенигних производа (SolidWORKS/Sustainability).

Практична настава:  Аудио-визуелне вежбе које прате теоријску наставу, примена софтверских алата за анализу животног циклуса, презентација и одбрана пројектног задатка из области обухваћених теоријским садржајем предмета.

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације.

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ