Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
 

OБАВЕШТЕЊЕ

Први колоквијум из предмета Управљање и развој људских ресурса (МАС)
биће одржан у уторак 14.04.2020. године у сали 215; у 14:15h.

ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета

Овладавање основним теоријским појмовима управљања и развоја људских ресурса и разумевање њихове међусобне повезаности и утицаја. Стицање знања и способности за ефикасно деловање ради развоја људских ресурса у систему беубедености и заштите. Развој критичког промишљања различитих аспеката управљања и развоја људских ресурса. Сагледавање основних карактеристика развоја људских ресурса у овој области у националним и међународним оквирима.

Исход предмета

Поседовање развијеног система знања о савременим концепцијама, стратегијама и могућностима управљања људским ресурсима; компетенције - знања и способности за ефикасно деловање ради развоја људских ресурса у систему заштите радне и животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни појмови, карактеристике и функције управљања људским ресурсима. Потребе, утицаји и изазови управљања људским ресурсима Стратегијско управљање људским ресурсима – појам, формулација, имплементација, вредновање и аудитација. Управљање и развој људских ресурса – теоријске, историјске, правно - етичке и др. димензије. Планирање људских ресурса. Анализа и дизајн рада. Стаффинг. Развој људских ресурса – социјализација и оријентација запослених, перформансе и мотивација. Образовање и обучавање. Развој каријере запослених. Безбедност, здравље запослених, ванредне ситуације у комуналним системима из дискурса управљања људским ресурсима. Управљање развојем људских ресурса (процена и вредновање успешности, односи, организационо учење). Савремена организација као простор за развој људских ресурса ..

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разматрање актуелних питања и проблема управљања и развоја људских ресурса и промишљање њихових импликација на развој система заштите радне и животне средине кроз  израду и одбрану семинарских радова.  Студије случаја управљања људским ресурсима и њиховог развоја  са аспекта заштите на примерима различитих радних организација у националним и међународним оквирима

Литература

  • Николић, В., Менаџмент људских ресурса, Факултет заштите на раду у Нишу (уџбеник у припреми)

  • Николенко, Н.П. Менаджмент человеческих ресурсов, Москва, 2003.

  • Десслер, Г. (2007). Основи менаџмента људских ресурса, Београд: Дата статус. (одређена поглавља)

  • Torrington, D., Hall,L., Taylor, S. (2004). Mенаџмент људских ресурса, Београд: Дата статус. (одр.пог.)

  • Николић, В.(2012).Тенденције управљања и развоја људских ресурса у  будућности,  уводни реферат, Зборник радова:Управљање људским ресурсима и сигурност, Висока школа за сигурност, Загреб, с.19-37.

  • Николић, В., Живковић, Н. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и образовање, Ниш: Факултет заштите на раду.

CV НАСТАВНИКА


 

ВРЕДНОВАЊЕ И НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА


 

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

Први колоквијум из предмета Управљање и развој људских ресурса (МАС)
биће одржан у уторак 14.04.2020. године у сали 215; у 14:15h.

ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ