Drop Down Menu

ЛОКАЛНИ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената да: анализирају постојеће стратешке и планске документе на централном и локалном нивоу и да креирају и спроводе стратегију локалног одрживог развоја и сродне стратешке и планске развојне документе на локалном нивоу; фацилитирају процес стратешког планирања на локалном нивоу.

Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да врши фацилитацију процеса партиципативног планирања у градовима и општинама; да самостално или у тиму ради на изради локалних стратегија одрживог развоја; да учествује у изради развојно-планске документације на локалном нивоу; да управља пројектима развоја на локалном нивоу; да врши мониторинг имплементације стратешких развојних докумената на локалном нивоу.

Садржај предмета

Теоријска настава: Урбани системи. Теорије локације и теорија централних места. Еволуција урбаних система. Градови примати и центричност градова. Урбанизација у социјалистичким и постсоцијалистичким друштвима. Европски урбани систем. Одрживи урбани развој. Просторно планирање и урбани метаболизам. Одрживи рурални развој. Полицентрични развој и однос урбаног и руралног развоја. Политике ЕУ које имају утицај на просторно планирање (политика конкурентности, политика трансевропских мрежа, политика заштите животне средине, политика истраживања и технолошког развоја). Децентрализација. Модели децентрализације. Управљање локалном заједницом у Србији. Уставни и правни основ. Функције и надлежности локалне самоуправе. Структура и територијална основа локалне самоуправе. Фискални систем и финансирање локалне самоуправе. Локална одрживост. Политике и програми локалног одрживог развоја. Планирање локалног одрживог развоја. Партнерство. Заинтересоване стране и групе. Стратешко и акционо планирање локалне одрживости. Алати за стратешко планирање локалног одрживог развоја. 

Практична настава: Израда елабората о процени локалне одрживости.

Методе извођења наставе: Презентације наставника; Семинари; Дебата; Анализа случаја.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
 ПРЕДМЕТА

 

CV
ДР СЛОБОДАН
 МИЛУТИНОВИЋ,
РЕД.ПРОФ.


 

CV
ДР ИВАНА
ИЛИЋ-КРСТИЋ,
ДОЦЕНТ


 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 
ИСПИТ