Drop Down Menu

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о негативним економским последицама загађивања животне средине и оспособљавање за практично израчунавање економских последица и ефеката улагања у превентиву.

Исход предмета: Оспособљеност студената за практична испитивања и анализе негативних економских и еколошких последица загађивања животне средине, као и за непосредну примену економских инструмената.

Садржај предмета

Теоријска настава: Фактори који утичу на животну средину: природни, социјално-медицински, економско-географски. Становништво: Густина насељености, природни прираштај, структура, миграције. Природни ресурси и добра. Економске последице загађивања животне средине. Појам. Класификација. Последице по времену и месту настанка. Последице загађивања воде, ваздуха и земљишта. Методе израчунавања. Економске мере и инструменти. Коришћење отпадних материја. Класификација економских инструмената. Инвестиције у заштиту животне средине. Ефекти улагања. Извори средстава за заштиту животне средине. Фондови. Порези. Амортизација. Самодопринос.

Практична настава: Анализа економских последица на примерима из праксе. Обрада економских показатеља и њихова валоризација. Рад са статистичким публикацијама. Презентација и одбрана семинарских

Методе извођења наставе: Предевања и презентације наставника; Рачунске вежбе; Семинари; Консултације

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
ПРЕДАВАЊА
И ВЕЖБИ И
ЛИСТА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ