Drop Down Menu

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о токсичним ефектима и судбини хемијских супстанци у животној средини, односно о утицају хемијских супстанци на  биолошке организме у екосистемима са посебним освртом на здравље човека.

Исход предмета: Знања која омогућавају проучавање утицаја разних хемијских загађујућих материја на биолошке организме и екосистеме као што су земља, вода, ваздух, са посебним освртом на утицај на здравље човека.

Садржај предмета

Теоријска настава: Дефиниције екотоксикологије; извори загађивања животне средине; штетно дејство загађујућих супстанци на живи свет; основи токсикологије; дефиниција отрова; однос доза - ефекат; механизми токсичности; ресорпција, дистрибуција и елиминација отрова; биотрансформација отрова, тератогени и мутагени ефекти загађења. Природни и антропогени извори загађивања атмосфере, ефекти загађивања на људски организам, биљке, животиње и материјална добра. Природни и антропогени извори загађивања земљишта. Природни и антропогени извори загађивања воде. Биолошки индикатори загађења воде. Појам хране, екотоксиколошки аспекти хране, загађивање хране и воде за пиће хемијским супстанцима, утицај ваздуха и земљишта на исправност хране, процена утицаја на здравље, системи управљања, органска производња хране.

Практична настава: Разрада актуелних тема везаних за садржај предмета уз примену аудио-визуелне презентације

Методе извођења наставе: Предавања (интерактивна настава), рачунске и лабораторијске вежбе.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

1. С. Виторовић, М. Милошевић (2002). Основи токсикологије са елементима екотоксикологије, Универзитет у Београду, ВИЗАРТИС Београд, 1-295

2. М. Јаблановић, Р. Јакшић, К. Косановић (2003), Увод у екотоксикологију, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 1-533

ДОПУНСКА ЛИТЕРАТУРА:

1. Р. Кастори (1997). Тешки метали у животној средини, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, 1-297

2. Р. Ратајац и сарадници (2007). Екологија и зажтита животне средине, Завод за уџбенике Београд, 1-290

3. Лариса Коломејцева-Јовановић (2010). Хемија и заштита животне средине, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 1-300

НАЧИН

ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА
СЕПТЕМБАР 2019

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 2019.