Drop Down Menu

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања неопходних за анализу технолошких процеса с обзиром на минимизацију отпадних материја и ослобођене енергије, односно спречавање деградације и угрожавања животне средине

Исход предмета

Знања и вештине за примену метода, методологије и поступака прикупљања и обраде података и презентације резултата утицаја технолошких процеса на животну средину

Садржај предмета

Теоријска настава

ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМ - РАДНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА КАО СИСТЕМ: Технологија и технолошки систем; Радна и животна средина као систем; Веза елемената у систему применом закона о одржању масе и енергије; ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ МЕТАЛУРГИЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА: Производња гвожђа и угрожавање животне средине; Производња бакра и угрожавање животне средине; Производња олова и угрожавање животне средине; Производња цинка, алуминијума и угрожавање животне средине; Механичка обрада метала; Термичка и термохемијска обрада метала; Одмашћивање;  Нагризање; Галванска обрада метала; Наношење премазних средстава. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА: Технолошки процес производње сумпорне киселине; Технолошки процес производње азотне киселине, фосфорне киселине, NaOH, Cl2 и HCl, амонијака; Технолошки процес производње вештачких, ђубрива, натријумтриполифосфата, детерџената; Технолошки процес производње сапуна, целулозе и папира, боја и лакова, пластичних маса, гуме. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ПРОИЗВОДЊЕ НЕМЕТАЛА И ЖИВОТНА СРЕДИНА: Технолошки процес производње неорганских малтерних везива; Технолошки процес производње креча; Технолошки процес производње цемента; Технолошки процес производње гипса; Технолошки процес производње стакла. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА: Анализа ризика критичних контролних тачака (HACCP); Технолошки процес производње млека и млечних производа;  обраде меса, производње хлеба, безалкохолних , алкохолних пића; Технолошки процес прераде дувана

Практична настава:

Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају практични примери анализе утицаја технолошких процеса на животну средину. У оквиру вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области анализе утицаја технолошких процеса на животну средину, њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за ризик технолошких система и индустријској пракси.

Литература

1. Б. Анђелковић, И. Крстић, Технолошки процеси и животна средина, Универзитетски уџбеник, Југословенски савез Друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002.

2. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетћ., Д. Веселиновић, Физичкохемијски основи заштите животне средине, Технолошко металуршки факултет, Београд, 1996.

3. J. Ходолич, М. Бадида, М. Мајерник, Д. Шебо, Машинство у инжењерству заштите животне срадине, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2003

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ