Drop Down Menu

БИБЛИОТЕКА

 

    

 

За образовни, научни и стручни рад студената, наставника и сарадника од посебног је значаја библиотечки фонд. Библиотека Факултета је формирана  1975. године са скромним фондом од 560 наслова. Књиге су углавном добијене на поклон од радника Факултета и од институција које су се бавиле заштитом на раду. Данас библиотека поседује значајну научностручну литературу из области заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине. Поред алфабетског, предметног, стручног и топографског каталога, Библиотека израђује и посебне каталоге (каталози дипломских радова, семинарских радова, магистарских теза, докторских дисертација, научно–истраживачких пројекта и друго). Библиотека је 1997. године започела рад на аутоматизацији послова библиотеке који још увек траје. Библиотека пружа услуге наставницима, сарадницима и студентима Факултета.

Факултет заштите на раду има Библиотеку са више од 14000 библиотечких јединица. У саставу Библиотеке је читаоница која ради од 08.00 до 18.00 сати сваког радног дана. Студентима су у Библиотеци доступна четири рачунара са сталним приступом интернету које могу да користе за претраживање литературе. Библиотечки фонд се стално обнавља набавком нове литературе и публиковањем уџбеника и других издања наставника и сарадника Факултета. Литература је претежно намењена образовању и научноистражи-вачком раду у оквиру делатности Факултета.

Највећи број уџбеника и другог материјала за образовне потребе издаје Факултет. Од 2008. године издавање уџбеника (поступак, обим, концепт) регулисано је Правилником о квалитету уџбеника. Сви студијски програми и предмети појединачно су покривени одговарајућом уџбеничком и широм литературом која је објављена пре почетка школске године. Уџбеници и друга литература за прву и другу годину студија је доступна студентима кроз План извођења наставе који се налази на сајту Факултета. Уџбеници и друга литература се продају у Књижари Факултета и другим књижарама. Обим обавезне литературе одређен је према коефицијенту оптерећења студената у савлађивању наставне материје на сваком предмету.

На факултету постоје три рачунарске учионице са 48 рачунара које студенти могу да користе
сваког радног дана од 8.00 до
15.00 сати. 
Све учионице су опремљене видео-рачунарском опремом која се користи као образовно средство за одржавање наставе.

ПРАВИЛНИЦИ И ЗАКОНИ

БИБЛИОТЕКАРСТВО

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ УЏБЕНИКА

ЗАКОН О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

ЗАКОН О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА

ЗАКОН О ОБАВЕЗНОМ ПРИМЕРКУ ПУБЛИКАЦИЈЕ

ЗАКОН О
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

БЕГЕНИШИЋ ДОБРИЛА - АУТОРСКА ПРАВА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

БРАСИЋ ЕМИЛИЈА - ИСБН БРОЈ

БРУКС СЕМ - ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА - ВИСОКО ШКОЛСТВО

ЋУЛУЛЕЈИЋ ДРАГАНА - ДЕПОЗИТНЕ БИБЛИОТЕКЕ

ФИЛИПИ МАТУТИНОВИЋ СТЕЛА - НОВИ ТРЕНДОВИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

ИЊАЦ МАЛБАША ВЕСНА, ОБРАЗОВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА У СРБИЈИ

МЕРИ ЕН СЕБЛ - ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ, ОНО ШТО НАМ ТРЕБА

ЗБОРНИК РАДОВА - ХОРИЗОНТИ СВЕТСКОГ И ЕВРОПСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

ЗБОРНИК РАДОВА - СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА

 

 

 

 

ЦИТИРАНОСТ АУТОРА

 

DOI - THE DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

 

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ