Drop Down Menu

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета: Стицање знања о процедурама процене утицаја на животну средину, спровођењу процене утицаја.

Исход предмета: Оспособљеност за спровођење процедуре утицаја на животну средину и израду студија о процени утицаја и стратешке процене утицаја.

Садржај предмета:

Теоријска настава- Појам процене утицаја на животну средину. Општи принципи процене утицаја на животну средину и њихова повезаност са принципима одрживог развоја. Предмет процене утицаја на животну средину. Учесници процеса процене утицаја. Елементи процеса процене утицаја. Почетне фазе процеса процене утицаја. Прогноза и оцена важности утицаја на животну средину. Методе за процену утицаја. Избор методе. Анализа и предвиђање утицаја. Методе анализе утицаја. Приказивање карактеристика утицаја. Консултације и учешће јавности у процесу процене утицаја. Разматрање алтернатива. Документовање процене утицаја и контрола квалитета. Процена утицаја и доношење решења. Процена утицаја затеченог стања. Постпројектне фазе процене утицаја. Стратешка процена утицаја.

Практична настава: . Учешће у процесу процене утицаја приликом презентације студије у Управи за заштиту животне средине Града (у поступку учешћа јавности).

Вежбе:  Припрема за израду документа Студија о процени утицаја.  Пројектни задатак –  Студија о процени утицаја на животну средину (изабраног објекта) и њена верификација на часовима вежби.

Методе извођења наставе: : Усмено излагање (предавања), израда семинарског рада, одбрана семинарског рада на вежбама, дискусија

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

ИСПИТНА ПИТАЊА
ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНУ
СМАЊЕНИ БРОЈ ИСПИТТНИХ ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊА

 

ВЕЖБЕ
 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020