Drop Down Menu

МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА

 

Наставник:  Ристић В. Горан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања и вештина за рационално коришћење и експлоатацију ресурса и за ефективни менаџмент ресурсима.

Исход предмета

Поседовање знања и вештина неопходних за рационално коришћење, праћење и извештавање о ресурсима, за ефективни менаџмент ресурсима, за управљање заштићеним природним добрима и за примену информационих система у менаџменту ресурсима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Концепти и принципи менаџмента ресурсима. Идентификација, типизација и категоризација ресурса. Природни ресурси: појам и класификација. Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација ресурса. Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере, хидросфере и атмосфере. Заштита биодиверзитета. Биодиверзитет и развој. Управљање заштићеним природним добрима - облици угрожавања и мере заштите. Природна добра као специфични развојни потенцијал. Идентификација захтева за ресурсима. Праћење и извештавање о ресурсима. Организационе процедуре и управљање ресурсима. Информациони системи у менаџменту ресурсима.

Практична настава:

Аудио-визуелне вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских радова из области обухваћених садржајем предмета.

 

Литература

  • Динић, Б. Ј. (1997). Природни потенцијали Србије- економско- географска анализа и оцена. Београд: Економски факултет.

  • Драшковић, Б. (1998). Економија природног капитала- упознавање и заштита природних ресурса. Београд: Институт економских наука.

  • Магдаленовић, Н.,  Магдаленовић-Каленовић, М. (2006). Економија природних ресурса. Београд: Наука

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ