Drop Down Menu

ИИНТЕГРИСАНА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:-

Циљ предмета

Стицање знања о процедурама спровођења интегрисане превенције и контроле загађења животне средине и припремидокументације за добијање интегрисане дозволе.

Исход предмета

Оспособљеност за: спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења; израду документације о интегрисаној дозволи; оцену ефикасности и ефективности процеса, опреме и уређаја у односу на испуњеност мера заштите животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Интегрално спречавање и контрола загађења – IPPC. Разлози за увођење IPPC директиве. Циљеви IPPC Директиве. Интегрално спречавање и контрола загађења у земљама ЕУ. Интегрално спречавање и контрола загађења у Србији. Процес интегрисане контроле. Преглед процеса интегрисане контроле. Поступак за издавање интегрисаних дозвола. Приступ информацијама и учешће јавности у процесу примене IPPC директиве. Најбоље доступне технике-BAT. Опште претпоставке BAT принципа. Место и улога BREF документа у систему интегрисаног спречавања и контроле загађења. Примена BAT принципа у конкретним случајевима. Интегрисана дозвола. Издавање дозвола новим предузећима. Поновна експертиза издатих дозвола. Последице IPPC директиве. BAT препоруке за смањење емисија.

Практична настава:

Примена IPPC директиве (студије случаја у различитим областима)

Литература

1.       Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004) и подзаконска акта донета на основу овог Закона,

2.       Влада Републике Србије, „Национални програм заштите животне средине“, Београд 2010.

Department of Environment, Food and Rural Affairs London, Integrated Pollution Prevention and Control - a practical guide“, 2002

ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

НАЦРТ ДОЗВОЛЕ - ТОПЛАНА НИШ

КРИВИ ВИР НИШ 
 

ИСПИТ - ЈУН 2020