Drop Down Menu

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Одрживи развој

Наставник (Презиме, средње слово, име): Слободан Ј. Милутиновић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета:

Стицање знања о циљевима, принципима и компонентама одрживог развоја и о стратегијама одрживог развоја на националном и локалном нивоу.

Исход предмета:

Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разуме и примењује парадигму одрживог развоја у даљем стручном усавршавању, да анализира недостатке у развојним концептима у појединим секторима и да на микро и макро нивоу креира одржива решења у развоју и заштити животне средине; да врши синтезу сва три развојна стуба одрживог развоја (економија, друштвени развој и заштита животне средине), уз коришћење системског приступа.

Садржај предмета:

Теоријска настава:

Modul 1: Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја (Појам развоја; Развој као доктрина; Економски раст и развој; Декаде развоја)

Modul 2: Одрживи развој (Дефинисање и историјски корени; Економска димензија; Друштвена димензија; Димензија заштите животне средине)

Модул 3: Планирање одрживог развоја (Националне стратегије одрживог развоја; Локалне стратегије одрживог развоја; Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије; Урбани одрживи развој; Индикатори одрживог развоја)

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежба критичког мишљења;

Вежба: Како писати семинарске радове?;

Семинар: „Енергија и одрживи развој“;

Семинар: „Ко ће преузети топлоту?“ (дебата);

Семинар: „Просторно планирање и одрживи развој“;

Анализа случаја (Карлштат, Шведска и Грац, Аустрија);

Литература Милутиновић, С. (2012). Политике одрживог развоја. Ниш: Факултет заштите на раду Ђукић, П. (2011). Одрживи развој - утопија или шанса за Србију. Београд: Технолошко – металуршки факултет Пешић, Р. (2002). Економија природних ресурса и животне средине. Београд: Пољопривредни факултет Милутиновић, С. (2004). Локална Агенда 21: Увод у планирање локалног одрживог развоја. Београд: СКГО Број часова активне наставе Остал

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА


 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ