Drop Down Menu

ЕКОЛОШКИ РИЗИК

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ И АСИСТЕНТОМ
БИЋЕ ОМОГУЋЕНЕ ПУТЕМ ПЛАТФОРМЕ
"GOOGLE CLASSROOM

 

Обавештење:

Иcпит, из предмета ЕКОЛОШКИ РИЗИК се може полагати, у току школске године 2019./2020., без поена предиспитних обавеза.

Сва питања у вези теоријске настав, рачунских вежби (задатака) и испитних питања, студенти могу да пошаљу е-маил на адресу: аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

Нове наставне јединице нису предвиђене у преосталим недељама маја

ИСПИТНА ПИТАЊА 2019/20

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ - стицање знања о карактеристикама и изворима опасности које узрокују деградацију животне средине (станишта, врсте и популације, заједнице и екосистем), а који су имплементирани у еколошком ризику. Посебан циљ предмета - стицање способности за доношење квалитативно-квантитативне оцене еколошког ризика и хазарда.

Исход предмета: Оспособљавање за препознавање и предикцију физичко-хемијских опасности у животној средини и карактеризацију еколошког ризика и хазарда; оспособљавање за анализу узрочно-последичних појава у животној средини у циљу управљања еколошким ризиком.

Садржај предмета

Теоријска настава: Дефиниција ризика; Ризик и ризични догађај; Врсте  и класификација ризика; Дефиниција еколошки ризик; Анализа еколошког ризика – опасност, рањивост (угроженост), штета, формирање ризика; Процена еколошког ризика - циљеви и функција процене еколошког ризика; Фазе процене еколошког ризика - формулација опасности (Идентификација стресора, Идентификација потенцијалног ризика по екосистем, Еколошки ефекти, Селектирање циља у процени опасности, Свеобухватни модел података), анализа ризика (Извор контаминације и карактеристике извора, Путеве изложености (идентификовање могуђих извора и путева кретања изложености, Интезитет експозиције) Карактеризација ризика (Оцена ризика, опис ризика); Процена кумулативног ризика у животној средини; Управљање еколошким ризиком; Специфични облици еколошког ризика – Еколошки ризик условљен природним изворима опасности (земељотреси, поплаве, вулкани, временске непогоде), Еколошки ризик условљен антропогеним изворима опасности (Хемијски акциденти и удеси, Индустријски удеси као ризик  у животној средини, Пожари експлозије као ризик у животној средине); Процена хазарда; Процена здравственог ризика (идентификација опасности, процена експозиције, процена доза – реакција, карактеризација здравственог ризика, управљање здравственим ризиком).

Вежбе- Квантификација ризика животне средине и/или здравственог ризика узрокованог одређеним акцидентима (карактеризација рецептора – станишта, врсте и популације, заједнице и екосистема; процена експозиције; процена хазарда; карактеризација ризика)

Пројектни задатак: Квантификација конкретног анализираног еколошког ризика у реалном или предвиђеном времену.

Литература:

  • N. Živković,  A. Đorđević: Ekološki rizik, Fakultet zaštite na radu u Nišu, (izvodi sa predavanja) 2012.

  • N. Živković, A. Đorđević :  Rizik od udesa, Fakultet zaštite na radu u Nišu, (izvodi sa predavanja) 2012.

  • National Center for Environmental Assessment Office of Research and Development, Exposure Factors Handbook, US  EPA, 2007.  

  • Ecological Risk Assessment, UNEP/IPCS Training Module No. 3, 2003.

  • А Framework for Ecological Risk Assessment Technical Appendidices, Canadian Council of Ministeres of the Environment, 1997

ИСПИТНА ПИТАЊА 2019/20

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

Наставне јединице предвиђене за наставу дана

 

30.04. и 7.05. 2020.год.

 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

 

Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу: аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs


23.04. 2020.год.

Еколошки ризик условљен природним изворима опасности

РИЗИК И
ПРОЦЕНА РИЗИКА
ОД ПОПЛАВАСва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу:
аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

16.04. 2020.год.

Еколошки ризик условљен природним изворима опасности

ПОПЛАВЕ

 

Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу: аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs


09.04. 2020.год.

Еколошки ризик условљен природним изворима опасности

ЗЕМЉОТРЕСИ

ЗЕМЉОТРЕС И ЦУНАМИ


Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу:
аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

02.04. 2020.год.
Еколошки ризик условљен антропогеним изворима опасности

(
ХЕМИЈСКИ АКЦИДЕНТИ)
    

Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу: аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs


Наставне јединице предвиђене за наставу дана 19.03.2020. и 26.3.2020. године:

 

Еколошки ризик условљен антропогеним изворима опасности (фасови са ефектом стаклене баште и глобалне климатске промене, Смањење концентрације озона у стратосфери, Киселе падавине)

 

Трансмисија аерозагађења. Транспорт аерозагађења кроз атмосферу, Молекуларна и турбулентна дифузија аерозагађења.

 

Материјал је у уџбенику - ЗАШТИТА ВАЗДУХА - ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРЕДВИЂАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА СА ПРИМЕРИМА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА.

 

ПОГЛАВЉЕ 6А

 

ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ - КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

 

КИСЕЛЕ ПАДАВНЕ

 

ОЗОН - 2

УПУТСТВО ЗА ON-LINE ВЕЖБЕ ПУТЕМ
ПЛАТФОРМЕ
"GOOGLE CLASSROOM"
 

      


09.04.2020.

ОСМА НЕДЕЉА ВЕЖБАЊА

БРОЈ ПРОЦЕНА ШИРЕЊА АКЦИДЕНТА У ЗОНИ КОЈА ЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ИЗЛОЖЕНА НЕКИМ ТЕЖИМ АКЦИДЕНТОМ

 

У складу са планираном динамиком наставе, потребно је да студенти до краја априла заврше задате семинарске радове. Литература и области семинарског рада дата је на вежбањима на почетку семестра. Подстичу се студенти да активно користе маил предметног асистента (ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs) за консултације у вези семинарског рада или било коју дилему у вези вежбања.


СЕДМА НЕДЕЉА ВЕЖБАЊА
02.04.2020.


ИНДЕКС ОСЕТЉИВОСТИ ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖС


ШЕСТА НЕДЕЉА ВЕЖБАЊА
26.03.2020.


ИНДЕКС РИЗИКА ПОСТРОЈЕЊА


ПЕТА НЕДЕЉА ВЕЖБАЊА

БРЗА ПРОЦЕНА ПОСЛЕДИЦА АКЦИДЕНТА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020


Обавештење:

Иcпит, из предмета ЕКОЛОШКИ РИЗИК се може полагати, у току школске године 2019./2020., без поена предиспитних обавеза.

Сва питања у вези теоријске настав, рачунских вежби (задатака) и испитних питања, студенти могу да пошаљу е-маил на адресу: аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

Нове наставне јединице нису предвиђене у преосталим недељама маја

ИСПИТНА ПИТАЊА 2019/20