Drop Down Menu

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОСИГУРАЊЕ

 

Студијски програм: Заштита животне средине

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Заштита животне средине и осигурање

Наставник (Презиме, средње слово, име): др Александра Илић Петковић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -


Циљ предмета

Стицање општих теоретских знања из области осигурања и његовог значаја у заштити имовине, природе и личне сигурности.


Исход предмета

Поседовање знања о елементима и врстама осигурања и о економским принципима осигурања у области заштите животне средине.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Основна обележја осигурања: појам, историјат, улога и значај, циљ и задаци. Елементи осигурања: ризик, премија осигурања, осигурани случај. Извори прaва осигурања: закон, аутономно право, обли-гационо-правни извори. Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, уговарач, корисник, осигу-рано лице, носилац стварних права, прибавилац осигуране ствари, треће оштећено лице, агенти оси-гурања. Документи у осигурању: полиса осигурања, лист покрића, цертификат осигурања, потврда о закљученом осигурању. Врсте осигурања: према природи ризика, према начину изазивања ризика, према предмету осигурања, према начину настанка, према начину осигурања, према броју осигурани-ка. Социјално осигурање: појам, врсте, начела, осигурана лица, осигуран случај, здравствено осигурање, пензионо и инвалидско осигурање, функција ризика као елемент осигурања. Осигурање имовине: индустрије, пољопривреде, моторних возила, транспорта, од пожара и других опасности, кредита. Осигурана лица. Економски принципи у осигурању. Осигурање и заштита животне средине. Загађивање животне средине. Кредибилитет животне средине. Оптерећење животне средине. Деградација животне средине. Правна регулатива. Обавезе послодавца. Одговорност за штету.


Практична настава


Вежбе
Разрада актуелних тема везаних за примену прописа из области заштите животне средине и осигурања, обрада и анализа примера из праксе.


Литература

1. Маровић, Б., Авдаловић, В. (2004). Осигурање и управљање ризиком. Суботица: Бирографика а.д.

2. Кочовић, Ј., Шулејић, П. (2002). Осигурање. Београд: Економски факултет.

 

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 2


Методе извођења наставе

Предавање, предавање и разговор, разговор и дискусија, презентација, консултације

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА


 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2