Drop Down Menu

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА СТУДЕНТЕ ДАТИХ ОВДЕ
 

ПРОЧИТАТИ ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА - ДАТИХ ОВДЕ

 

ПРОЧИТАТИ ОДЛУКУ О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА СТУДЕНТА
НА НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА - ДАТА ЈЕ
ОВДЕ


ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА "ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЛАНИРАНОМ ТЕРМИНУ У АМФИТЕАТРУ

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета: Стицање знања о основним компонентама простора и њиховом утицају на организацију и планирање мера за заштиту становништва, материјалних добара и животне средине. Стицање знања о утицају заштитних мера на организовање урбаног простора и о њиховом уграђивању у просторне и урбанистичке планове.

Исход предмета: Оспособљеност за планирање мера заштите и њихово уграђивање у просторни и урбанистички план.

Садржај предмета

Теоријска настава: Просторно планирање – појам, предмет, циљеви, задаци просторног планирања и принципи просторног планирања. Врсте просторних планова: Стратегија просторног развоја Републике Србије, шеме просторног развоја, просторни план подручја посебне намене, регионални просторни план, просторни план општине, генерални план града, план општег уређења, план генералне регулације, план детаљне регулације.

Природне и створене карактеристике простора и њихов утицај на просторно планирање и мере заштите. Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње: индустријских и стамбених простора, саобраћајне инфраструктуре, водоводних и канализационих урбаних система. Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње санитарних депонија. Уграђивање мера заштите од елементарних непогода и пожара у просторне и урбанистичке планове.

Практична настава: Вежбе. Разрада актуелних тема везаних за просторне и урбанистичке планове кроз израду и одбрану семинарских радова.

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда и одбрана семинарских радова (вежбе), дискусије, консултације.

ТЕРМИНИ И ДАТУМИ ОДБРАНЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

  

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
   

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

АПРИЛ 2020