Drop Down Menu

ПСИХОФИЗИОЛОГИЈА РАДА

 

Студијски програм:Заштита на раду

Назив предмета:Психофизиологија рада

Наставник/наставници:Снежана Б. Живковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ:5

Услов:-

Циљ предмета

Стицање знања из психофизиологије рада, њеном значају и улози, посебно у области заштите и унапређења здравља односно радне успешности.

Исход предмета

Оспособљеност студената и стицање вештина за:

Заштиту и очување телесног и менталног здравља индивидуе у радном и животном окружењу;

Организацију рада по сменама и селекцију адекватних људских ресурса - индивидуа за сменски рад;

Препознавање знакова замора, његову превенцију и адекватну примену мера за отклањање последица замора.

Садржај предмета

Теоријска настава

Област, проучавање и задатак психофизиологије рада: Општи циљ психофзиологије рада; Психофизиологија рада и сродне дисциплине; Дефиниције рада; Функционално – морфолошка условљеност рада; Врсте рада; Врсте мишићног ткива; Физичке карактеристике мишића; Изотоничка и изометријска контракција мишића; Динамички и статички рад; Психофизиолошке основе менталног рада: Разлика између интелектуалног и физичког рада; Кардиоваскуларне синергије; Синергије система органа за дисање; Мртва тачка и други замах, други удисај; Хипервентилациони синдром; Циркадијални ритам: Дефиниција ритма, циклус период, фаза и амплитуда циркадијалног ритма; Фактори ритмичности (условљеност ритма); Zeitgeber, или природни временски синхронизер; Хормонски, физиолошки и психолошки параметри који испољавају циркадијалну ритмичност; Десинхронизација, ресинхронизација и дисоцијација ритма при измени циркадијалне ритмике; Узроци измене циркардијалног ритма код људи; Jet – lag феномен; Циркадијални ритмови и сменски рад; Рад у сменама и организација рада: Сазнања о циркадијалној ритмици и њихова примена у радном процесу; Ритам телесне температуре и психички капацитети; Јутарњи и вечерњи типови (људи „шеве” и људи „сове”); Породични и социјални пекти рада у сменама; Утицај ротације смена с ноћним радом на психофизиолошки статус човека; Замор и одмор: Дефиниција замора; Врсте замора; Теорије о настајању замора; Објективни знаци замора; Бихејвиорални знаци замора; Методе детекције замора; Превенција замора; Синдром хроничног замора; Синдром сагоревања (burnout sindrme); Одмор; Активни одмор; Физиолошки, психолошки и фармаколошки стимулатори у борби против умора; Допинг; Стрес и рад: Дефиниција стреса; Стресори; Подела стресора; Физиолошке реакције; Психичке реакције; Физиолошка теорија стреса; Мерење стреса; Физички напор и стрес; Психолошке теорије стреса; Психосоматски поремећаји као последица дејства стреса.

Практична настава

На вежбама презентација и одбрана семинарских радова из области обухваћених теоријким садржајем предмета.

Литература: Живковић, С., Миленовић, М., Обреновић, Ј. (2019). Психофизиологија рада. Ниш: Филозофски факултет у Нишу

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

CV НАСТАВНИКА

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА
ЗА 2020 ГОДИНУ
СМАЊЕНИ БРОЈ ИСПИТНИХ ПИТАЊА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ПРЕДАВАЊА
1, 2, 3

ПРЕДАВАЊА
4, 5

ПРЕДАВАЊА
6, 7, 8

ПРЕДАВАЊА
9, 10, 11

ПРЕДАВАЊА
12, 13

ПРЕДАВАЊА
14, 15

 

 


 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА
ЗА 2020 ГОДИНУ
СМАЊЕНИ БРОЈ ИСПИТНИХ ПИТАЊА