Drop Down Menu

МЕДИЦИНА РАДА

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета: Стицање знања о утицају професионаланих штетности и радних оптерећења на здравље запослених и њихову радну способност.

Исход предмета: Поседовање знања за процену здравственог ризика и упознавање са мерама превенције које ће спречити или смањити настанак професионалних болести и повреда на раду.

Садржај предмета:

Теоријска  настава : Процена ризика од професионалних штетности и опасности по  здравље запослених; утврђивање посебних захтева и оптерећења на раду; мониторинг хемијских, биолошких и физичких штетности  и њихов утицај на здравље запослених ;професионалне болести, болести у вези са радом и повреде на раду. Мере заштите на радним местима са повећаним ризиком (контрола оптерећења и и штетности); Претходни прегледи особа које се запошљавају на радна места са повећаним ризиком и периодични прегледи свих запослених на тим радним местима. Професионална рехабилитација усмерена на враћање радника на раније радно место или на друго према његовој преосталој радној способности.

Практична настава: Вежбе

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе (аудитивне и теренске), консултације, провера знања (колоквијум)

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ