Drop Down Menu

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

Наставник : Крстић Д. Дејан, Петковић Д. Дејан

Статус предмета: обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: семинарски рад

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања која су потребна инжењеру у производно -техничим системима у радној средини а односе се на заштиту живота људи и заштиту система и постројења од физичких појава везаних за нагомилавање, кретање наелектрисања и пренос електричне енергије.

Исход предмета:  Знања која омогућавају проналажење оптималних начина заштите у радној средини применом електротехничких система.

Садржај предмета

Теоријска настава

 

Електромагнетни термостати, прекидачи и кочницe

Сензори и дектори, оптичке завесе, програмибилни логички контролери, интелигентни агенти.

Електрично осветљење, методи прорачуна, пројектовања и мерења

Управљање елеклтричним осветљењем и системима КГХ .

Електростатички таложници

Интегрисани системи за заштиту (пожар, провала, приступ, мониторинг у радној и животној средини)

Заштита електротехничких уређаја од статичког електрицитета (ЕСД)

Електромагетна компатибилност, ЦЕ означавање

Интеграција и колаборација електротехничких система у заштити на раду и у заштити животне средине. Електротехнички системи и загађење радне и животне средине.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

 

Литература

Амир Халеп, Електричне инсталације и осветљење,

Henry W. Ott,  Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, 2009.

Introduction to Electromagnetic Compatibility, Clayton R. Paul, 2006

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ
ФИЛТЕР

DMP - ESP