Drop Down Menu

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

 

Студијски програм:Заштита на раду

Наставник/наставници:Снежана Б. Живковић

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ:5

Услов:-

Циљ предмета

Стицање знања о организационој структури и функцијама организација, односно привредних друштава и о значају, организацији рада и заштити на раду у пословном систему.

Исход предмета

Оспособљеност студената и стицање вештина за:

Организовање процеса рада и послова безбедности и здравља на раду у привредном друштву.

Мотивисање запослених за примену мера безбедности и здравља на раду током процеса рада;

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теорије организације: Појам и дефинисање организације; Предмет изучавања организације; Менаџери и њихове улоге у организацији; Понашање људи у организацији и организационе промене; Индивидуалне разлике између људи у организацији.Заштита на раду: Појам и садржина безбедности и здравља на раду; Улога и значај безбедности и здравља на раду; Обавезе и одговорности послодаваца; Процена ризика; Оспособљавање запослених; Евиденција; Права и обавезе запослених. Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду:  Менаџмент заштите на раду; Стање и проблеми у области безбедности и здравља на раду; Организација послова безбедности и здравља на раду; Организовање процеса рада и послова безбедности и здравља на раду – заштите на раду; Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Мотивација за заштиту на раду: Мотивација за рад; Теорије мотивације за рад; Личност и мотивација за рад; Садржајне теорије мотивације за рад; Процесне теорије мотивације за рад. Како мотивисати запослене ? Перцепција, учење и мотивација запосленихИнтеракција у пословном систему: Групе и тимови; Групни односи; Групни процеси; Вођство, моћ и конфликти; Комуницирање и доношење одлука; Организациона култура.

Практична настава

На вежбама презентација и одбрана семинарских радова из области обухваћених теоријким садржајем предмета.

Литература

Петковић, М., Јанићијевић, Н., Богићевић Милкић, Б., Алексић Мирић, А. (2014). Организација.Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Живковић, С. (2008). Теорија организације, превод са руског, екстерни уџбеник, Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

Живковић, С. (2008). Мотивација за заштиту на раду. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

Живковић, С. (2011). Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду у привредним друштвима у Србији.Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ - СМАЊЕН БРОЈ ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

ПРИМЕР
СЕМИНАРСКОГ РАДА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 1

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ

   

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ - СМАЊЕН БРОЈ ПИТАЊА