Drop Down Menu

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:-

Циљ предмета

Стицање знања и вештина о системима менаџмента квалитетом, заштитом животне средине, безбедношћу и здрављем на раду и другим системима менаџмента у организацији. Оспособљавање за развој и примену принципа и модела интеграције система менаџмента и интегрисање квалитета животне средине, безбедности и здравља на раду... у менаџмент пословним системом организације.

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање и тумачење различитих система менаџмента и њихову интеграцију у циљу подизања ефикасности и ефективности организације у реализацији њених активности, производа и услуга.

Садржај предмета

Теоријска настава

Системи менаџмента пословним системом организације – основне карактеристике. Стандарди и стандардизација у системима менаѕмента. Историјски развој система менаѕмента. Појмови и дефиниције у систему менаџмента квалитетом. Процесни модел система менаџмента. Принципи менаџмента. PDCA циклус. Кораци у развоју и примени система менаџмента квалитетом. Захтеви за системе менаџмента квалитетом. Менаџмент квалитетом и системи менаџмента животном средином. Принципи система менаџмента животном средином. Појмови и дефиниције у систему менаџмента животном средином. Захтеви стандарда ѕа системе менаџмента квалитетом. Аспекти животне средине. Општи и посебни циљеви заштите животне средине. Захтеви система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према стандарду ISO 18.001. Анализа и управљање ризиком у систему менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према. Стандарди за акредитацију лабораторија. Стандарди ѕа безбедност информација. Производња ѕдравствено безбедне хране – стандард HACCP. Принципи и правила интеграције система менаџмента према PAS 99.

Практична настава: Пројекат увођења интегрисаног система менаџмента. Примери и израда документације за системе менаџмента. Интерне провере система менаџмента.

Литература:

  • International Organiѕation for Standardisation - ISO, „The integrated use of management system standards“, 2008.

  • Рајковић, Д., „Интегрисани системи менаџмента у малим и средњим предузећима“, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет, 2010.

  • Ристић, Г., „Менаџмнт квалитетом животне средине“, монографија националног значаја, Факултет заштите на раду у Нишу, 2009.

  • Стојиљковић, В. и др., „Интегрисани системи менаџмента“, CIM College Ниш и Машински факултет Ниш, 2006.

ОДЛАЖУ СЕ ПРЕДАВАЊА
18.11.2019. ГОДИНЕ
ЗБОГ СЛУЖБЕНИХ ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА.

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА


ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 3

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 4

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 5

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 6

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 7

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 8

ИЗВОД СА ВЕЖБИ
 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ  КОЛОКВИЈУМА
МАЈ 2020

УВОДНИ ЧАС

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ISO ИНФО

ЕВОЛУЦИЈА СТАНДАРДА

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020