Drop Down Menu

ЗАШТИТА НА РАДУ И ОСИГУРАЊЕ

 

Студијски програм: Заштита на раду

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Заштита на раду и осигурање

Наставник: др Александра Илић Петковић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -


Циљ предмета

Стицање општих теоретских знања из области осигурања и његовог значаја у заштити имовине, природе и личне сигурности.


Исход предмета

Поседовање знања о елементима и врстама осигурања и о економским принципима осигурања у области заштите на раду.


Садржај предмета

Теоријска настава

Основна обележја осигурања: појам, историјат, улога и значај, циљ и задаци. Елементи осигурања: ризик, премија осигурања, осигурани случај. Извори прaва осигурања: закон, аутономно право, облигационо-правни извори. Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, уговарач, корисник, осигурано лице, носилац стварних права, прибавилац осигуране ствари, треће оштећено лице, агенти осигурања. Документи у осигурању: полиса осигурања, лист покрића, цертификат осигурања, потврда о закљученом осигурању. Врсте осигурања: према природи ризика, према начину изазивања ризика, према предмету осигурања, према начину настанка, према начину осигурања, према броју осигураника. Социјално осигурање: појам, врсте, начела, осигурана лица, осигуран случај, здравствено осигурање, пензионо и инвалидско осигурање, функција ризика као елемент осигурања. Осигура-ње имовине: осигурање индустрије, осигурање пољопривреде, осигурање моторних возила, осигура-ње транспорта, осигурање од пожара и других опасности, осигурање кредита. Осигурана лица: осигу-рање лица од последица несрећог случаја, осигурање живота, процена и ликвидација штете, саосигу-рање, реосигурање. Економски принципи у осигурању. Осигурање и заштита на раду. Обавезе посло-давца. Финансирање осигурања. Сарадња са осигуравајућим друштвом.


Практична настава


Вежбе:
Разрада актуелних тема везаних за примену прописа из области заштите на раду и осигурања, обрада и анализа примера из праксе.


Литература

1. Маровић, Б., Авдаловић, В. (2004). Осигурање и управљање ризиком. Суботица: Бирографика а.д.

2. Кочовић, Ј., Шулејић, П. (2002). Осигурање. Београд: Економски факултет.

3. Ивањац, М. (1997). Корелативност система заштите на раду и система осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести. Осигурање и заштита на раду. Ниш: Факултет заштите на раду.

 

Број часова активне наставе: теоријска настава - 2, практична настава - 2


Методе извођења наставе:
Предавање, предавање и разговор, разговор и дискусија, презентација, консултације.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2