Drop Down Menu

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА

 

Popravni kolokvijum iz predmeta Prečišćavanje industrijskih otpadnih materija održaće se u terminu ispita u junskom ispitnom roku.
Moguće je polagati samo jedan popravni kolokvijum.
Prijavu za polaganje popravnog kolokvijuma treba putem email-a poslati predmetnom asistentu (do ponedeljka 06.07.2020. u 12.00 h), pri čemu treba naglasiti koji se kolokvijum polaže."

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о настајању отпада у индустријским системима, методама управљања отпадом,  карактеристикама и примени система и уређаја за третман отпада.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема отпада на месту настајања избором метода, система и уређаја за пречишћавање, праћењем њиховог рада и контролом ефикасности рада.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам и класификација отпада. Процеси производње као генератор отпада: отворени и затворени циклуси производње. Категоризација и карактеризација отпада из процеса производње. Нормативи, стандарди. Опасности за радну и животну средину. Еколошке димензије управљања отпадом из индустрије; појам, дефиниција, класификација. Минимизација гасовитог и течног отпада пречишћавањем: раздвајање фаза, трансформација фаза. Уређаји за пречишћавање отпадних гасова. Системи и уређаји за пречишћавање отпадних вода. Методе третмана чврстог отпада: одлагање на сметлишта и депоније; физичко-механичке методе рециклаже; термичке методе, биотермичке методе компостирање. Уређаји за рециклажу, депоновање, компостирање, спаљивање, гасификацију и пиролизу отпада.

Практична настава: Обилазак индустријских погона и упознавање са фазама настанка индустријског отпада, врстама и карактеристикама.

Вежбе-Одређивање ефикасности рада, избор уређаја.  Пројектни задатак: Регистар отпада на нивоу предузећа. План управљања отпадом у конкретном предузећу.

Литература:

  • Н. Живковић: Системи и уређаји за пречишћавање индустријских отпадних материја-изводи са предавања, Факултет заштите на раду у Нишу, 2004.

  • М.Р. Илић; Основи управљања чврстим отпадом, Институт за испитивање материјала, Београд, 1998. стр.216.

  • М. Богнер: Техника пречишћавања, Машински факултет, Београд,  

  • Н. Живковић; Високоефективни филтри у екотехници чистих соба, Факултет заштите на раду у Нишу, 2001. стр.164.

  • Кубуровић; Заштита животне околине, Машински факултет, Београд,  

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА
 

ИСПИТНА ПИТАЊА
 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
   

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
ОДРЖАНОГ 27.05.2020год.

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
 АПРИЛ 2020