Drop Down Menu

СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 

Наставник : Михајловић Р. Емина

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета

Стицање знања о врстама и својствима средстава за гашење пожара, процесима гашења пожара и оптеми за гашење пожара са основама инжењерских прорачуна.

Исход предмета

Поседовање знања за правилан избор и употребу средстава и опреме за гашење пожара у зависности од врсте гориве материје, врсте пожара и места где се она налази; поседовање вештина за израчунавање потребне количине средстава за гашење пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Физичко-хемијске основе процеса гашења. Дефиниција и услови потребни за гашење пожара. Средства за гашење. Подела средстава за гашење пожара: према агрегатном стању, механизму гашења, намени - класи пожара, начину добијања. Гашење пожара хлађењем, загушивањем, хомогеном и хетерогеном инхибицијом. Вода као средство за гашење пожара: физичко-хемијска својства, предности и недостаци, адитиви. Опрема. Пена као средство за гашење пожара: дефиниција, начини добијања, пенила, физичко-хемијска својства, могућности примене... Прах као средство за гашење пожара: физичко-хемијска својства, врсте, механизам деловања, могућности примене... Угљен-диоксид као средство за гашење пожара: физичко-хемијска својства, механизам деловања, могућности примене... Халони као средства за гашење пожара: физичко-хемијска својства, механизам деловања, забрана примене халона и заштита озонског омотача. Нова хемијска средства за гашење пожара: физичко-хемијска својства, механизам деловања, могућности и начини примене... Инертна средства за гашење пожара: врсте, физичко-хемијска својства, начини примене.

Практична настава:

Вежбе су делом рачунске и  изводе се у учионици и делом показне, изводе се у Одељењу за заштиту и спасавање у Нишу.

Литература

1.  Михајловић, Емина, Млађан, Д., Јанковић, Ж.: Процеси и средства за гашење пожара, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2008.

2. Шмејкал, З.: Уређаји, опрема и средства за гашење од пожара, СКТХ/Кемија у индустрији Загреб, Загреб, 1991.

CV НАСТАВНИКА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ОДБРАНЕ И ПРЕДАЈЕ ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
1. ЧАС

ОПШТИ ПОЈМОВИ

ПРОЦЕСИ ГАШЕЊА

ВОДА КАО СРЕДСТВО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

ПЕНА

ПРАХ

УГЉЕН-ДИОКСИД

ХАЛОНИ

НОВА СРЕДСТВА

1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА

2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА

3. ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УРЕДБА О РАЗВРСТАВАЊУ ОБЈЕКАТА ДЕЛАТНОСТИ И ЗЕМЉИШТА У КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА

СИМБОЛИ ЗА ТЕХНИЧКЕ ШЕМЕ СРПС У.Ј1

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
15-01-2020

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
11-12-2019

РЕЗУЛТАТИ
ИСПИТА
АПРИЛ  2020
 

РЕЗУЛТАТИ
ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА
2019-2020