Drop Down Menu

МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

 

Статус предмета: обавезни

Година: IV

Семестар: јесењи (VII)

Број ESPB бодова: 5

Начин провере знања: колоквијуми

Начин полагања испита: у писаној форми и усмено

Циљ програмског садржаја: Стицање знања o карактеристикама, предностима и недостацима метода којe се користе у процесу оцењивања ризика.

Програмски садржај: Основне терминолошке одреднице у вези са ризиком. Управљање ризиком – приступи и одреднице. Основне фазе управљања ризиком. Подела метода за процену ризика. Методе за процену ризика техничких система: анализа енергије, анализа опасности и операбилности, анализа начина, ефеката (и критичности/детекције) отказа, анализа стабла отказа, анализа стабла догађаја. Методе за процену људске поузданости: анализа људских грешака, приказ метода за процену људске поузданости. Методе за анализу акцидената: анализа промена, анализа функције безбедности, анализа одступања, анализа безбедности рада, комплексна метода за процену нивоа укупне опасности од акцидента. Методе за процену ризика управљачке делатности (менаџмента): аудит, пропуст менаџмента и стабло ризика, систем управљања безбедношћу, здрављем и заштитом животне средине. Методе за анализу еколошких ризика: анализа животног циклуса, ексергетска анализа животног циклуса. Синергија метода. Студије случаја – практична примена метода.

Исход учења: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је за правилан избор и практичну примену метода за процену ризика.

Литература:

  1. Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2013). Методе процене ризика. Монографија. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  2. Стојиљковић, Е. (2007). Методолошки оквир за процену вероватноће удеса. Магистарска теза. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  3. Јанковић, А., и други (2009). Безбедност и здравље на раду, Књига 1. Крагујевац-Нови Сад: Машински факултет у Крагујевцу.

  4. Harms-Ringdahl, L. (2001). Safety Analysis-Principles and Practice in Occupational Safety. New York, USA: Taylor & Francis Inc

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА

др Евица Стојиљковић,
ванредни професор

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА


 

 

СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРУГОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ И ДРУГОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
26.05.2020.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
01.07.2020.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
26.05.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА