Drop Down Menu

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање знања о штетним агенсима из животне средине који делују на здравље и квалитет живота људи и процена њиховог значаја у укупном оптерећењу становништва болестима, као и стратегија за борбу против њиховог штетног ефекта.

Исход предмета: Поседовање знања о деловању појединих контаминаната из животне средине на здравље.

Садржај предмета:

Teoријска настава: Утврђивање начина на који агенаси из животне средине (хемијски, биолошки и физички) делују (токсични, алергогени, инфективни, мутагени, тератогени итд.) на здравље становништва. Предвидетуи највероватније путеве уласка (инхалација, ингестија или апсорпција преко коже), транспорт  и депозицију до циљних органа и система и механизме дејства у организму. Утицај воде, земљишта, ваздуха, хране, деловање буке, вибрација и радијације на здравље. Употреба биомониторинга код процене здравственог ризика и здравственог исхода (обољевање, хоспитализација и морталитет) у односу на величину  изложености. Планирање и спровођење мера превенције за спречавање или смањење еколошких проблема и њихов утицај на здравље људи.

Практична настава: Вежбе

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе (аудитивне и теренске(, консултације, провера знања (колоквијум)

 

 

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

   

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ

КОД ПРОФ. ДР ЈОВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА

КОЈИ ЈЕ ЗАКАЗАН ЗА 22.06.2016.ГОДИНЕ У 13:00

БИЋЕ ОДРЖАН 27.06.2016. ГОДИНЕ У 17:00.