Drop Down Menu

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Студент треба да усвоји основна знања из енергетске ефикасности

Исход предмета: Студенти ће овладати потребним знањима из различитих области везаних за енергетску ефикасност у зградарству. Студенти ће бити оспособљени да техно-економски процењују и предлажу потребне мере за решавање проблема ефикасне употребе енергије у зградарству, као и да користе хардверске и софтверске технологије у анализи енергетске ефикасности објеката. У овом предмету биће описане потребне процедуре за лиценцирање инжењера оспособљених за сертификацију енергетски ефикасних зграда и процедуре за лиценцирање компанија за издавање сертификата енергетске ефикасности објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Енергетски биланс објекта. Омотач објекта. Вентилација и системи КГХ у зградама. Осветљење у зградама. Енергетски ефикасни електрични уређаји. Централизовано управљање енергијом у зградама и контрола. Микрокогенерација. Примена ОИЕ у зградарству. Параметри угодности. Мере енергетске ефикасности у зградарству. Енергетски прегледи и сертификација објеката. Зелене и пасивне зграде. Примери успешне праксе у Србији и свету.

Практична настава: Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима.

Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, консултације, писмени и усмени испит.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

  

 

 

 

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
17.09.2019