Drop Down Menu

КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања и вештина о елементима комуналног система, захтевима  и критеријумима за њихову функционалну интеграцију и њиховим интеракцијама са животном средином и утицајима на квалитет животне средине урбаних подручја.

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање процеса у комуналном систему и анализу интеракције комуналног система са животном средином урбаних подручја.

Садржај предмета

Теоријска настава

Класификација и основне карактеристике комуналних делатности. Организациона структура комуналног система. Уређење и развој комуналних делатности. Интеграција комуналних делатности у комунални систем. Елементи и критеријуми за процену утицаја комуналног система и комуналних делатности на животну средину. Студија капацитета животне средине урбаних подручја и комунални систем. Менаџмент комуналним системом и системи менаџмента квалитетом животне средине.

Практична настава:

Анализа утицаја објеката комуналне инфраструктуре и комуналних делатности (водоснабдевање, третман отпадних вода, управљање отпадом, саобраћај, јавне зелене површине...) на животну средину. Органиграм комуналног система.

 

Литература:

1. Ристић, Г., „Уређење и развој комуналних делатности-приручник за локалне самоуправе“, Агенција за заштиту животне средине, 2011.

2. Ристић, Г., „Газдовање отпадом – основе интегралног одрживог менаџмента отпадом“, Агенција за заштиту животне средине Ниш, 2006.

3. Ристић, Г., „Од сметлишта до депоније – решења за проблеме отпада у урбаним подручјима“, Агенција за заштиту животне средине Ниш, 2005.

4. „Liveable Cites The benefits of urban environmental planing“, UNEP, 2007.

ИЗВОДИ ИЗ ПРЕДАВАЊА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

  

1

 

2

 

3

 

4

 

ИЗВОДИ ИЗ ПРЕДАВАЊА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 12-03-2018

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 19-03-2018

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 26-03-2018


ПРЕЗЕНТАЦИЈА 16-04-2018

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 23-04-2018

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 07-05-2018

 

 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020