Drop Down Menu

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања о загађивању земљишта, извору и типу загађујућих супстанци, понашању и судбини загађујућих супстанци, ефектима загађујућих супстанци на земљиште, живе организме и животну средину.

Исход предмета

Оспособљеност студената за примену стечених знања и вештина за заштиту земљишта и за његову ремедијацију и рекултивацију.

Садржај предмета

Теоријска настава

Земљиште као природни ресурс; Земљиште као комплекс еколошких фактора; Чврста, течна и гасовита фаза земљишта; Генеза и класификација земљишта; Загађивање земљишта - дефиниција, врсте и извори загађивања, процена загађености земљишта и нивоа ризика; Загађујуће супстанце земљишта - понашање у земљишту, улазак у ланац исхране, ефекти загађујућих супстанци на земљиште, живе организме и животну средину; Значај земљишта за биљке; Технике ремедијације загађених земљишта - биоремедијација, фиторемедијација и др. Одржива пољопривреда и органска производња хране. Узорковање земљишта и биљака; принципи, методе, предности, ограничења и могућност примене за одређене врсте загађујућих супстанци.

Практична настава

Разрада актуелних тема везаних за садржај предмета уз примену аудио-визуелне презентације.

Литература:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

1.  Секулић, П., Кастори, Р., Хаџић, Б. (2003). Заштита земљишта од деградације. Нови Сад: Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад.

2.  Кастори, Р., Кадар, Ј., Секулић, П., Богдановић, Д., Милошевић, Н., Пуцаревић, М. (2006). Узорковање земљишта  и  биљака  незагађених и  загађених станишта.  Нови  Сад:  Научни институт за  ратарство и повртарство, Нови Сад.

ДОПУНСКА ЛИТЕРАТУРА:

1.  Кадовић, Р., Кнежевић, М. (2002). Тешки метали у шумским екосистемима Србије. Шумарски факултет Београд: Универзитет у Београду.

2.   Коломејцева-Јовановић Л. (2010). Хемија и заштита животне средине, Савез инжењера и техничара Србије, Београд.

 

НАЧИН
 ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

РЕДУКОВАНА
ИСПИТНА ПИТАЊА

ЗА ШКОЛСКУ 2020.

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 3

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ
КОЛОКВИЈУМА
СЕПТЕМБАР 2019

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
26.06.2020.