Drop Down Menu

ЗАШТИТА ВОДА

 

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о физичкохемијском и биолошком саставу и карактеру природних вода, основним параметрима квалитета вода, анализи стања, утицајним факторима, законској регулативи, мерама заштите и контроли функционисања система заштите вода.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталан рад у области контроле стања, планирања и спровођења мера заштите вода, вођења катастра загађивача и управљања квалитетом површинских вода на сливном подручју.

Садржај предмета

Теоријска настава

Биланс вода. Стање квалитета вода. Акције друштва на плану заштите вода од загађења. Загађивачи површинских и подземних вода и њихов утицај на квалитет и биолошки свет у њима. Законска и подзаконска регулатива у области коришћења и заштите вода. Катастар загађивача вода и мере заштите. Пречишћавање отпадних вода (јединичне операције, шеме постројења, основни принципи прорачуна и контроле ефеката рада постројења). Управљање системом заштите вода на сливном подручју.

Практична настава:

Рачунске и лабораторијске вежбе и израда семинарског рада из области заштите површинских вода од загађења.

Литература

  • Милојевић, М. (1990). Снабдевање насеља водом и каналисање. Научна књига, Београд

  • Љубислављевић, Д., Ђукић, А., Бабић, Б. (2004). Пречишћавање отпадних вода. Грађевински факултет Универзитета у Београду

  • Дегремонт. (1976). Техника пречишћавања вода. Грађевинска књига, Београд

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

РЕДУКОВАНА ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊЕ  - 11,12,13
ФИЗИЧК
ОХЕМИЈСКЕ, БИОЛОШКЕ И КОМБИНОВАНЕ МЕТОДЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА ВОДА


ПРЕДАВАЊЕ  - 10
ФИЗИЧКЕ МЕТОДЕ
ПРЕЧИШЋАВАЊА ВОДА


ПРЕДАВАЊЕ  - 9
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА


ПРЕДАВАЊЕ  - 8
ОТПАДНЕ ВОДЕ


ПРЕДАВАЊЕ  - 7
ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА


ПРЕДАВАЊЕ  - 6
ПРОЦЕСИ У  ПРИРОДНИМ ВОДАМА


ПРЕДАВАЊЕ  - 5
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ПРИРОДНИХ ВОДА


ПРЕДАВАЊЕ
- 1 - 2 - 3 - 4 -
     

ВЕЖБЕ 1

 

ВЕЖБЕ 2

 

ВЕЖБЕ 3

 

ВЕЖБЕ 4

 

ВЕЖБЕ 5

 

РАСТВОРЉИВОСТ КИСЕОНИКА- ТЕМПЕРАТУРА И САЛИНИТЕТ

 

НАДОКНАДА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ 21.05.2020.

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ВОДА

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020