Drop Down Menu

ЗАШТИТА ВАЗДУХА

 

Иcпит из предмета Заштита ваздуха се може полагати
без поена предиспитних обавеза у току школске 2019/2020. године

 

 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић В. Ненад

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов:-

Циљ предмета: Оспособљавање студената за анализу и оцену квалитета ваздуха и заштиту амбијенталног ваздуха од загађивања.

Исход предмета: Оспособљеност за израду  планова и програма  квалитета ваздуха; припрему извештаја и извештавање о стању квалитета ваздуха,  и менаџмент  квалитетом  амбијенталног ваздуха.

Садржај предмета:

Теоријска настава-Загађивање ваздушне средине: појам, дефиниција, аерозагађења. Аерозагађење у систему емитер-атмосфера-рецептор. Извори загађивања. Емисија: Емисиони фактори. Степен емисије. Имисија. Трансмисија аерозагађења. Транспорт аерозагађења кроз атмосферу: Молекуларна и турбулентна дифузија аерозагађења. Утицај метеоролошких елемената и појава на дисперзију аерозагађења. Утицај природних и физичких структура. Трансформација аерозагађења. Депозиција аерозагађења. Модели просторне и временске дистрибуције аерозагађења. Поља концентрације. Временска и просторна променљивост концентрације аерозагађења. Изолиније токсиколошких концентрација. Нормативи и стандарди квалитета ваздуха. Мониторинг извора емисије. Мониторинг квалитета ваздуха. Структура система мониторинга. Приказивање података и обрада резултата. Стратегија управљања квалитетом ваздуха.

Практична настава: Упознавње са радом аутоматске мониторинг станице.

Вежбе Прорачун емисије из енергетских и технолошких извора. Прорачун циркулационих зона. Упознавање са моделима за симулацију распростирања аерозагађења. Рад са софтверским пакетима за симулацију распростирања аерозагађења. Израда пројектног задатка –  Регистар извора загађивања ваздуха и преноса загађујућих материја.

Литература:

  • Н. Живковић, А. Ђорђевић: Заштита ваздуха-теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака, уџбеник, Факултет заштите на раду у Нишу, 2001. стр. 186,

  • Ј. Ђуковић; Заштита животне околине-заштита ваздуха, Свијетлост, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Сарајево, 1990. стр. 269.

  • Н. Живковић; Високоефективни филтри у екотехници чистих соба, Факултет заштите на раду у Нишу, 2001. стр.164.

  • 6. R.W. Boubel it al.: Fundamentals of Air Pollution, Academic Press, New York, 1994. pp.574

ИСПИТНА ПИТАЊА
 
   

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
    

 

РЕДУКОВАНА
ИСПИТНА ПИТАЊА
2019/2020
 
   

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

Наставне јединице
предвиђене за наставу дана

22.04. и 29. 04. 2020.год.:

САОБРАЋАЈ КАО ИЗВОР ЗАГАЂЕЊА


Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу:
аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs


Наставна јединица
предвиђена за наставу
дана

08. и 15. април 2020.год.:
 

- Стандарди за оцену квалитета ваздуха ;
- Локални ризик условњен аерозагађењем
Материјал је у изводима са предавања - Заштита ваздуха (стр. 32 - 51),

СТАНДАРД
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА


Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу:
аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs


 01.04. 2020
Методологија предвиђања имисије Смерницама ОНД – 86;

- Предвиђање имисије математичким моделима

Материјал је у уџбенику - Заштита ваздуха-теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака (стр. 17-18 и 115-135)

Презентација


Сва питања у вези теоријске настав и рачунских вежби (задатака) студенти могу да пошаљу е-маил на адресу:
аmelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

25.03.2020.

Методологија предвиђања имисије дисперзионим Гаусовим моделом

Материјал је у уџбенику - Заштита ваздуха-теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака (стр. 71-83)


Презентација


25.03.2020.

Методологија предвиђања имисије дисперзионим Гаусовим моделом

Материјал је у уџбенику - Заштита ваздуха-теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака (стр. 71-83)


Презентација


17.03.2020.

Наставна јединица:
- Трансмисија аерозагађења. Транспорт аерозагађења кроз атмосферу: Молекуларна и турбулентна дифузија аерозагађења. Утицај метеоролошких елемената и појава на дисперзију аерозагађења.

 

Материјал се налази у уџбенику Заштита ваздуха - теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака.

 

Презентација

 

29.04.2020.
Рачунске вежбе:
Примена дифузионог модела ”Берљанда” за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху (Методологија дата смерницама ОНД - 86): Израчунавање максималних концентрација; Израчунавање фактора Sx, Sy, Sz и r. (III недеља)


Задаци за вежбе

22.04.2020.
Рачунске вежбе:
Примена дифузионог модела ”Берљанда” за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху
(Методологија дата смерницама ОНД - 86): Израчунавање максималних концентрација; Израчунавање фактора Sx, Sy, Sz и r. (II недеља)


Задаци за вежбе

15.04.2020.
Рачунске вежбе:
Примена дифузионог модела ”Берлљанда” за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху (Методологија дата смерницама ОНД - 86): Израчунавање максималних концентрација; Израчунавање фактора Sx, Sy, Sz и r.
(I недеља)


Задаци за вежбе

08.04.2020.
Примена Гаусовог дисперзионог модела за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху - Одређивање коефицијента дисперзије. Одређивање ефективне висине извора (III недеља).

Задаци за вежбе

01.04.2020.
Примена Гаусовог дисперзионог модела за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху - Одређивање коефицијента дисперзије. Одређивање ефективне висине извора (II недеља).


Задаци за вежбе


25.03.2020.
Наставна јединица:

Примена Гаусовог дисперзионог модела за предикцију концентрација загађујућих супстанци у ваздуху - Одређивање коефицијента дисперзије. Одређивање ефективне висине извора (I недеља).

Задаци за вежбе


18.03.2020.

Наставна јединица:
- Прорачун циркулационих зона. Класификација емисије у зависности од висине на којој се изводе и положаја
циркулационих зона.

Задаци за вежбе

РЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2019/2020
 

   

РЕДУКОВАНА
ИСПИТНА ПИТАЊА
2019/2020
 
   

Иcпит из предмета Заштита ваздуха се може полагати
без поена предиспитних обавеза у току школске 2019/2020. године