Drop Down Menu

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања о примени информационих технологија у заштити животне средине.

Исход предмета

Вештина примене информационих технологија у решавању специфичних проблема управљања системом заштите; вештина употребе информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, овладавању знањем, тимском раду и колаборативном одлучивању.

Садржај предмета

Теоријска настава

Аквизиција, чување и процесирање информација из животног и радног окружења у реалном времену. Алати и методе мерења. Методе обраде података. Моделирање и симулација. Информациони системи. Коришћење информационих мрежа и WEB технологија у инжењерству заштите. Примена информационих технологија у управљању заштитом животне средине. Практично коришћење апликативних програма опште намене, Интернета, као и специјализованих апликативних програма за решавање проблема из области радне и животне средине.

Практична настава

Усвајање знања се проверава кроз практичан рад на рачунару у рачунарском центру Факултета заштите на раду у Нишу.

Литература

  • James A. S, (2007). Информациона технологија: Принципи, пракса, могућност, Београд: Компјутер биоблиотека.

  • Плескоњић, Д., Мачек, Н., Ђорђевић, Б., Царић, М. (2007). Сигурност рачунарских мрежа, Београд: Микро књига.

СТУДЕНТИМА СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА БИЋЕ ПРИЗНАТИ ПОЕНИ КОЈЕ СУ ДОБИЛИ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД У GIS-у.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
MICROSOFT
ACESS 2007
 
   

РЕЗУЛТАТИ  ИСПИТА
ЈУН 2020