Drop Down Menu

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Овладавање основним  теоријским и практичним  знањима о физичко-хемијским, хемијским и биохемијским процесима који се одвијају у ваздуху, води и земљишту и  њихова примена у мониторингу и заштити животне средине.

Исход предмета: Оспособљеност студената за изучавање стања и процеса који се одвијају у животној средини, што  омогућава адекватно сагледавање распрострањености и трансформације загађивача, ради очувања  квалитета животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава: Хемија атмосфере: састав и структура атмосфере, кретање ваздуха, хомогени хемијски процеси, хетерогени хемијски процеси, фотохемијски процеси. Хемија хидросфере: хемијски састав, грађа и особине воде, физичко-хемијски процеси у води, биохемијски процеси у води. Хемија земљишта: теорије настанка литосфере и тла, хемијски састав земљишта, порекло хемијских елемената и њихови глобални циклуси, земљишни колоиди, пуферност земљишта. Циклуси кружења хемијских елемената и једињења у природи. Стање и последице загађивања животне средине (атмосфере, хидросфере, земљишта) хемијским супстанцама. Индикатори загађености животне средине хемијским загађивачима. Класификација хемијских загађивача. Трансформација хемијских загађивача кроз животну средину.

Практична настава: Проширивање знања са предавања практичним радом напримерима узорковања материјала из животне средине. Разрада актуелних тема везаних за контаминацију животне средине и заштите животне средине, одбрана семинарских радова, лабораторијска испитивања.

Методе извођења наставе: Предавања се изводе илустративно-демонстрационим  излагањем наставника ( писани материјал, power point презентације, анимације).

Вежбе: разговори и дискусије о задатим темама, анализа појединих случајева, лабораторијске вежбе, одбрана семинарских радова. 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ