Drop Down Menu

EКОЛОГИЈА

 

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Екологија

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Јасмина Радосављевић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање елементарних знања из екологије која ће се примењивати приликом процене утицаја на животну средину.

Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално или у тиму идентификују основне еколошке проблеме и утврде њихове могуће последице на животну средину.

Садржај предмета

Теоријска настава

Екологија (појам, дефиниција, предмет истраживања). Подела и значај екологије. Појам еколошких фактора. Дејство еколошких фактора на организам. Класификација еколо-шких фактора (абиотички, биотички и антропогени). Биотички системи. Адаптација на различите услове живота - животна форма.  Еколошка валенца Појам биотопа и животног станишта. Појам популације и њене основне одлике. Просторни и динамички односи у популацијама. Биоценоза као систем популација. Састав врста. Просторна структура. Еколошка структу-ра. Класификација животних заједница. Ланци исхране (еколошке пирамиде). Екосистем као јединство биотопа и биоценозе (кружење материје и протицање енергије кроз екосистем, преображаји екосистема, груписање и класификација екосистема). Биосфера - јединствени еколошки систем Земље (биохемијски циклуси, биотички системи биосфере, еколошки системи). Животне области (мора, океани, копнене воде, сувоземна област живота).

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

   

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

  РЕЗУЛТАТИ
 КОЛОКВИЈУМА
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020