Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања и вештина за развој и примену система интегралног одрживог управљања отпадом.  планирање управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и развој најбоље праксе управљања отпадом у циљу смањења негативних утицаја отпада (комуналног, индустријског, опасног...)

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање процеса у интегралном систему управљања отпадом, анализу утицаја управљања отпадом на животну средину и примену најбоље доступних техника управљања отпадом.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појмови и дефиниције у области управљања отпадом. Елементи интегралног одрживог система управљања отпадом. Врсте отпада. Каталог отпада. Законодавство ЕУ и национално законодавство у области управљања отпадом. Стратешки документи у области управљања отпадом. Циљеви управљања отпадом. Институционални оквир управљања отпадом. Анализа постојеће праксе управљања отпадом. Опције управљања отпадом. Принципи и концепт управљања отпадом. Управљање посебним токовима отпада. Одговорности и обавезе у систему управљања отпадом. Инфраструктура управљања отпадом. Економски и социјални аспекти управљања отпадом. Обука и јачање јавне свести у систему управљања отпадом.

Практична настава:

Планирање управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу. Заинтересоване стране у систему управљања отпадом.

Литература

1. Министарство заштите животне средине Србије, „Национална стратегија управљања отпадом“

2. Ристић, Г., „Газдовање отпадом – основе интегралног одрживог менаџмента отпадом“, Агенција за заштиту животне средине Ниш, 2006.

3. Ристић, Г., „Од сметлишта до депоније – решења за проблеме отпада у урбаним подручјима“, Агенција за заштиту животне средине Ниш, 2005.

3. United Nations Environment Programме, „Solid waste management“, 2005.

5. Ристић, Г., „Град на депонији“, Задужбина Андрејевић Београд, 2001.

CV НАСТАВНИКА


 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
   
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
27.05.2020.