Drop Down Menu

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА
05.06.2020.год

Наставник : Петковић М. Дејан, Крстић Д. Дејан

Статус предмета: oбавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања из теорије макроскопских електромагнетних поља у линеарним изотропним и непокретним срединама и теорије квантних зрачења. Пружа неопходна знања за праћење предмета Заштита од електромагнетних зрачења.

Исход предмета

Поседовање теоријског знања о електромагнетним пољима и електромагнетном зрачењу као и вештина за процену њиховог утицаја на човека.

Садржај предмета

Теоријска настава - Увод: Електростатичко поље, вектор електричне индукције, трeћа Максвелова једначина. Магнетно поље, флукс магнетне индукције, четврта Максвелова једначина. Магнено поље у материји, генерализација Амперовог закона, струја диелектричног помераја, прва Максвелова једначина. Електромагнетна индукција, генерализација Фарадејевог закона, друга Максвелова јеначина. Стационарно електрично поље, једначина континуитета наелектрисања. Носиоци наелектрисања, Омов закон у локалном облику. Потпун систем једначина макроскопског електромагнетног поља у непокретним срединама.

Таласна једначина: Таласна једначина за потенцијале и брзина преношења електромагнетног поремећаја. Решавање таласне једначине, анализа решења, равански, цилиндрични и сферни таласи. Просто периодични електромагнетни таласи и Хелмхолцова једначина. Решавање Хелмхолтцове једначине. Особине електромагнетних таласа у диелектрицима, полупроводној, проводној и јонизованој средини. Рефлексија, трансмисија и апсорпција електромагнетних таласа. Електромагнетно зрачење: Електрични дипол и електрична компонента електромагнетног таласа. Струјни елемент и магнетна компонента  електромагнетног таласа. Хертцов дипол и дипол као хармонијски осцилатор. Зоне зрачења, и карактеристика зрачења дипола. Квантно корпускуларна зрачења: Оптичка зрачења, Таласно квантни закони зрачења, ИЦ зрачење (топлоно зрачење), Квантно корпускуларна кретања у атому, Закони топлотног зрачења, УВ зрачење,  Видљиво зрачење, Природни извори електромагнетног зрачења у жиотној средини. Вештачки извори електромагнетног зрачења, РФ зрачење, Ласерско зрачење, Од нејонизујућег до јонизујућег зрачења. Закон радиоактивног распада, Енергија јонизације. Радиоактивно зрачење, Дозиметрија јонизујућег зрачења. Биолошко дејство електромагнетног поља на човека.

Практична настава прати теоријске садржаје предмета.

Литература

  • Дејан М. Петковић, Дејан Д. Крстић, Владимир Б. Станковић: Електромагнетни таласи и зрачење (Електромагнетна зрачења – Изводи са предавања и вежби -  Свеска 5), Факултет заштите на раду, Ниш, 2008, ИСБН: 978-86-80261-89-8

  • Величковић Ј. Драган: Електромагнетна зрачења,  аутор,  Ниш, 1997, ЦИП ИД: 65749004

  • Поповић Ђ. Бранко, Зборник решених проблема из електромагнетике, Грађевинска књига, Београд, 1965.

CV НАСТАВНИКА

Петковић Д. Дејан

 

CV НАСТАВНИКА
Крстић Д. Дејан


 

ЕМЗ-ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА
05.06.2020.год

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА
05.06.2020.год

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 2 - 2018

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
СЕПТЕМБАР 2018

 

РЕЗУЛТАТИ ПИСАНОГ ДЕЛА ИСПИТА И ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈУН 2018

 

РЕЗУЛТАТИ ПИСАНОГ ДЕЛА ИСПИТА И ОБАВЕШТЕЊЕ
АПРИЛ 2018

 

 

ЕМЗ-ПИТАЊА