Drop Down Menu

ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ОКРУЖЕЊЕ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање знања о основним еколошким аспектима конверзије и коришћења енергије.

Исход предмета: Усвојен потребан ниво инжењерског знања о месту и улози енергије у развоју технологија и стандарда човечанства и о утицају на радну и животну средину; формирани критеријуми за одрживо коришћење енергије и праћење енергетске ефикасности.

Садржај предмета

Теоријска настава: Енергија – појам и врсте енергије; извори енергије; енергетски ресурси; енергетски контекст развоја; контекст заштите радне и животне средине. Трансформације и биланси енергије – трансформације енергије и природно окружење; примена принципа одржања енергије на формирање енергијских биланса; макро и микро биланси енергије. Еколошки аспект конверзије и коришћења енергије – природни циклуси, затворени и отворени циклуси; отпадна топлота, термичко оптерећење атмосфере и водотокова; електромагнетно загађење животне средине; радиоактивно зрачење и нуклеарни отпад. Норме и стандарди. Основе одрживог планирања и управљања енергијом. Обновљиви извори енергије у концепту управљања енергијом. Стање и критичке процене технологија за коришћење обновљивих извора енергије. Енергетска ефикасност. Мере за побољшање енергетске ефикасности. Специфичне мере енергетске политике – национални ниво, индустрија, транспорт.

Практична настава: Проширивање знања са предавања, тестови провере, показне вежбе

Методе извођења наставе: Вербално текстуални метод (излагања, разговори, писани материјали), илустративно демонстрациони (power point презентације, анимације, симулације), лабораторијско-експери-менталне самосталне и показне вежбе.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

 

 

01 - ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ОКРУЖЕЊЕ
 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
АПРИЛ 2020