Drop Down Menu

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање основних знања о индустријским објектима, њиховим архитектонским формама, димензијама, конструктивним елементим, материјалима и другим елементима који су у вези са њиховом изградњом и функционисањем.

Исход предмета: Оспособљеност за разумевање процеса пројектовања индустријских објеката, упознавање и учење основних принципа у обликовању функционалног простора индустријских објеката у циљу предузимања адекватних мера за њихову реконструкцију и санацију.

Садржај предмета

Теоријска настава: Положај индустрије у односу на насеља; индустријски комплекс и његови елементи; основне архитектонско урбанистичке форме индустријских комплекса. Архитектонске форме и димензије индустријских објеката; конструктивни системи индустријских објеката; материјали за изградњу индустријских објеката, конструкције зидова,  кровова, подова и међуспратних конструкција. Подела радионица у зависности од њихових архитектонских карактеристика (ниске, високе и спратне хале; слепе хале). Анализа радног места; комуникације у радионицама; складиштење сировина и готових производа, осветљење и проветравање радионичких простора (природно и вештачко). Евакуација радионица, унутрашњи теретни транспорт (хоризонтални, вертикални и коси транспорт терета). Техничке инсталације, гардеробни и санитарни блок у оквиру индустријског објекта, озелењавање радионица индустријских објеката.

Практична настава: Вежбе: Разрада актуелних тема везаних за проблеме који се односе на пројектовање, изградњу, адаптацију, реконструкцију и организацију простора индустријских објеката, кроз израду и одбрану семинарских радова.

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда и одбрана семинарских радова (вежбе), дискусије, консултације.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

   

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

  РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ  КОЛОКВИЈУМА
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
10.06.2020.