Drop Down Menu

ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање знања о процесима одржавања техничких система у функцији безбедности опреме, спречавање хаварија у технолошком процесу.

Исход предмета: Савладавањем програмског садржаја стичу се теоретска и практична знања о одржавању опреме, техничких система, методама одржавања и безбедности.

Садржај предмета

Теоријска настава: Општа разматрања одржавања техничких система. Развој одржавања. Значај одржавања. Циљеви и принципи одржавања техничких система. Структура система одржавања. Методе и стратегије одржавања. Планирање одржавања (одржавање као функција пословног система). Одржавање и трошкови животног циклуса. Организација одржавања. Логистика одржавања. Откази техничких система (класификација и врсте отказа). Начини дијагностике отказа. Показатељи погодности одржавања (фактори погодности одржавања). Анализа предвиђања погодности одржавања. Одржавање у функцији безбедности. Управљање системом одржавања. Стратегије одржавања. Методологије одржавања (одржавање према поузданости, тотално продуктивно одржавање, одржавање према рада. Основне концепције система одржавања. (корективно и превентивно). Савремене концепције одржавања (превентивно одржавање према стању, превентивно одржавање по времену, експретни системи за одржавање, тотално продуктивно одржавање, самоодржавање) Трошкови превентивног одржавања. Квалитет одржавања. Оптимизација система одржавања. Административни поступци процеса одржавања. Информациони системи у управљању одржавањем.

Практична настава: Анализа процеса одржавања различитих техничких система у привредним организацијама (како се то остварује у пракси).

Методе извођења наставе: Предавања се изводи аудитивно у учионици, и практично кроз посету предузећима која се баве одржаваем техничких система, кроз интерактиван рад студената током предавања и вежби.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ