Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ЋЕ БИТИ ОДРЖАН
У ЧЕТВРТАК 02.07.2020. ГОДИНЕ
У АМФИТЕАТРУ ФАКУЛТЕТА У 12:00 ЧАСОВА

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање знања o: опасностима, индентификацији опасности, и анализи опасног деловања електричне енергије на човека; врстама и мерама заштите људи од опасног дејства електричне енергије; контроли примењених мера заштите људских живота од опасног дејства електричне енергије.

Исход предмета: Савладавањем програмског садржаја студенти су оспособљени да: идентификују опасности по људе од електричне енергије; анализирају мере заштите, утврђују безбедност електричних инсталација, уређаја и опреме, оцењују ефективност примењених мера заштите; и процењују професионални ризик од електричне енергије.

Садржај предмета

Теоријска настава: Човек као електробиолошки проводник. Деловање електричне струје на човека. Фактори опасног дејства електричне струје. Подела мера заштите. Техничке мере заштите од опасног дејства електричне енергије. Заштита људи при раду у електричним постројењима, на инсталацијама и при коришћењу електричних пријемника високог и ниског напона. Опрема за рад и средства личне заштите од опасног дејства електричне енергије. Техничке норме и захтеви за безбедност при коришћењу електричне енергије. Опасност и мере заштите од статичког електрицитета. Опасност и мере заштите од атмосферског електрицитета.

Практична настава: Израда рачунских задатака (струја кратког споја, струја земљоспоја, напон и струја квара, напон корака и додира, прегревање проводника) Израчунавање напона додира и струје квара у случајевима директног и индеиректног додира делова под напоном. Израчунавање параметара у колима заштите од опасног дејства електричне енергије. Упознавање студената са практичном применом мерења параметара електричних кола и мера заштите од опасног дејства електричне енергије.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника, рачунске и показне вежбе

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА
УМАЊЕНА ЗА 30%
ЗА ШКОЛСКУ
2019/20 ГОДИНУ

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ПРЕДАВАЊА
ПРВИ ДЕО

ПРЕДАВАЊА
ДРУГИ ДЕО

 

 

 

   

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ЋЕ БИТИ ОДРЖАН
У ЧЕТВРТАК 02.07.2020. ГОДИНЕ
У АМФИТЕАТРУ ФАКУЛТЕТА У 12:00 ЧАСОВА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА
УМАЊЕНА ЗА 30%
ЗА ШКОЛСКУ
2019/20 ГОДИНУ