Drop Down Menu

ЗАШТИТА НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Усвајање знања о процесима, развоју, конструисању и коришћењу система заштите на различитим машинама и уређајима.

Исход предмета: Студенти стичу теоретска и практична знања о примени техничких решења за безбедност машина, захтевима за уградњу система заштите , принципима пројектовања и процене ризика коју машина ствара по опслужиоце.

Садржај предмета

Теоријска настава: Развој система заштите на машинама и уређајима. Карактеристике опасности на машинама (анализа опасних зона на машинама и уређајима). Начини заштите и захтеви за уградњу система заштите на машинама и уређајима (заштитне направе, блокаде и оклопи). Конструктивна решења система заштите на машинама где се улагање и вађење предмета обраде обавља ручно. Битни захтеви који се односе на пројектовање и израду машина (безбедност управљачких система, заштита од механичких опасности). Процена ризика од различитих опасности које машина може проузроковати радом и елиминисање ризика погодном конструкцијом. Машинска директива и стандарди за безбедност машина. Системи заштите на машинама за обраду материјала резањем: стругови, рендисаљке, бушилице, глодалице брусилице. Анализа степена ризика на машинама, пример брусилице. Системи заштите на машинама за обраду дрвета: тракасте тестере, кружне тестере, рендисаљке, глодалице, брусилице. Системи заштите на машинама за примарну и секундарну прераду и обраду дрвета. Системи заштите на машинама за обраду материјала деформисањем: механичке и хидрауличне пресе. Системи заштитних уређаја на различитим машинама. Захтеви безбедности за конструкцују машина (конструкција затвореног алата, систем блокаде кретања извршног механизма машине и слично). Систем заштите на машинама помоћу дворучних команди: захтеви за уградњу, приципи активирања, место уградње, услови безбедности. Системи заштите на машинама помоћу светлосне заштитне завесе: врсте, уградња, принцип функционисања, конструкција. Систем заштите остварен погодном конструкцијом уређаја за управљање, команде, направе, блокаде, контролни инструменти и сигнални уређаји. Декларација о усаглашености машине. Техничка документација за машину, означавање знаком CE. Поступак за оцењивање усаглашености.

Практична настава: Упознавање са принципима конструктивних решења система заштите на машинама и начином контролисања и испитивања безбедносних функција машина и уређаја. Преглед и испитивање опреме за рад и давање стручног мишљења у погледу безбедности. Упутства за употребу, одржавање и безбедан рад.

Методе извођења наставе: Предавања се изводе аудитивно у учионици, а вежбе у комбинацији аудитивно  и практично показивањем  конструктивних система заштите на различитим машинама и уређајима одласком на терен у посету привредним организацијама

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

МАТЕРИЈАЛ
ЗА ПРИПРЕМУ
ПИСАНОГ ДЕЛА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

СПИСАК ТЕМА
СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА

 

МАТЕРИЈАЛ И ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

УПУТСТВО ЗА
ON-LINE ВЕЖБЕ
   

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020

 

 

МАТЕРИЈАЛ И ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСПИТА