Drop Down Menu

ТОКСИКОЛОГИЈА

ИСПИТНА ПИТАЊА РЕДУКОВАНА ЗА 20% - 2019/2020

Наставник: Голубовић Д. Татјана

Статус предмета: обавез ан

Број ЕСПБ : 6

Услов :

Циљ предмета

Стицање знања о токсичним супстанцама и њиховим токсичним ефектима која ће се примењивати приликом процене утицаја на радну и животну средину.

Исход предмета

Оспособљавање студената за разумевање и примену токсиколошких знања у области заштите радне и животне

средине, заштите од пожара и експлозија управљанја комуналним системима и ванредним ситуацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет и задаци токсикологије и њене научне дисциплине; токсичне супстанце; класификација токсичних супстанци;

особине токсичних супстанци; путеви уношења и путеви експозиције; токсикокинетика; токсикодинамика; неорганске и органске токсичне супстанце.

Практична настава :

методе узимања узорака, методе хемијске анализе, квантитативни сатав смеша, рачунске вежбе

(прерачунаванје токсичних и хемијских параметара); лабораторијске вежбе (квантитативно одређиванје токсичних

супстанци у радној и животној средине).

Литература

1. Милошевић М., Виторовић С., Основи токсикологије (1985), Научна књига, Београд

2.Поповић Д.: Токсикологија, изводи са предавања, Факултет заштите на раду Нишу, 2008.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

ИСПИТНА ПИТАЊА
РЕДУКОВАНА ЗА 20%
2019/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ТОКСИЧНИХ СУПСТАНЦИ

ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ ТОКСИЧНИХ СУПСТАНЦИ
 

ТОКСИКОЛОШКЕ ОСОБИНЕ СУПСТАНЦИ
 

ИЗЛОЖЕНОСТ
ТОКСИЧНИМ
СУПСТАНЦАМА

ИСТРАЖИВАЊЕ ТОКСИЧНОСТИ СУПСТАНЦИ

ТОКСИКОКИНЕТИКА И ТОКСИКОДИНАМИКА

МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИ РАДУ СА ТОКСИЧНИМ СУСПТАНЦАМА

ОРГАНСКЕ ТОКСИЧНЕ СУПСТАНЦЕ

НЕОРГАНСКЕ ТОКСИЧНЕ СУПСТАНЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
22.06.2020.

ИСПИТНА ПИТАЊА
РЕДУКОВАНА ЗА 20%
2019/2020