Drop Down Menu

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање знања о електроенетском систему, типовима, врстама, начинима извођења и саставним елементима електричних постројења и инсталација.

Исход предмета: Савладавањем програмског садржаја студенти поседују знања о: о електроенетском систему, типовима електричних постројења, о елементима електричних постројења, њиховим карактеристикама, извођењу и начинима функционисања електричних постројења, као и о врстама електричних инсталација и њиховим саставним елементима, каракеристикама, избору и постављању.

Садржај предмета

Теоријска настава: Електроенергетски систем. Производња електричне енергије: наизменичне струје-трофазни системи, генератори, преносни системи, дистрибутивни системи. Елементи електричних постројења: сабирнице, прекидачи, растављачи, одводници пренапона, трансформатори, пригушнице, кондензатори. Високонапонска електрична постројења: подела, типови, начини извођења.

Опште карактеристике и класификација електричних инсталација. Елементи електричних инсталација. Означавање проводника и каблова. Трајно дозвољене струје у електричним инталацијама. Технички услови за извођење електричних инсталација. Општи захтеви за електричне инсталације ниског напона. Електричне инсталације на градилиштима. Специјалне електричне инсталације ниског напона. Одржавање електричних инсталација. Прегледи и испитивања електричних инсталација.

Практична настава: Израда рачунских задатака (електрична кола наизменичне струје, оптерећење проводника, избор проводника и каблова, напрезање елемената електричних постројења струјама кратких спојева, избор елемената електричнх постројења.) Практично упознавање студената са елементима и начинима извођења појединих типова електричних постројења и инсталација.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника, рачунске и показне вежбе

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ