Drop Down Menu

ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 

Наставник : Златковић М. Бојана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања о примени информационих технологија у заштити на раду.

Исход предмета

Вештина примене информационих технологија у решавању специфичних проблема управљања системом заштите; вештина употребе информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, овладавању знањем, тимском раду и колаборативном одлучивању.

Садржај предмета

Аквизиција, чување и процесирање информација из животног и радног окружења у реалном времену. Алати и методе мерења. Методе обраде података. Моделирање и симулација. Информациони системи. Коришћење информационих мрежа и WEB технологија у инжењерству заштите. Примена информационих технологија у управљању заштитом радне средине. Практично коришћење апликативних програма опште намене, Интернета, као и специјализованих апликативних програма за решавање проблема из области радне и животне средине. Усвајање знања се проверава кроз практичан рад на рачунару у рачунарском центру Факултета заштите на раду у Нишу.

 

Литература

  • James A. S, (2007). Информациона технологија: Принципи, пракса, могућност, Београд: Компјутер биоблиотека.

  • Плескоњић, Д., Мачек, Н., Ђорђевић, Б., Царић, М. (2007). Сигурност рачунарских мрежа, Београд: Микро књига

Studentima starijih generacija biće priznati poeni koje su dobili za seminarski rad u GIS-u.

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
MICROSOFT
ACESS 2007
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ - ЈУН 2019
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
13.02.2019.
 

П И О
 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ