Drop Down Menu

ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА ФЛУИДА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета: Стицање основних знања која се односе на физичка својства флуида, основне једначине које описују равнотежу флуида у стању мировања и при кретању и као и упознавање са реалним проблемима везаним за струјања флуида.

Исход предмета: Студенти стичу знања на основу којих могу решавати проблеме који су везани за мировање и кретање флуида (ламинарно и турбулентно). Студенти су оспособљени да користе прорачуне везане за одређивање протока, притиска и губитака струјне енергије при кретању флуида.

Садржај предмета

Теоријска настава: Физичка својства и карактеристике флуида: Основни појмови и дефиниције. Особине течности. Статика флуида: Основне једначине и закони статике флуида. Притисак (основна својства, основне једначине). Паскалов закон. Спојени судови. Сила притиска на равне и криве површине, зидове, цевии резервоаре. Кинематика флуида: Једначина континуитета. Струјна слика. Динамика флуида: Динамика идеалног флуида (Ојлерова и Бернулијева једначина). Динамика реалног флуида: (Навије–Стоксове и Рејнолдсове једначине). Ламинарно и турбулентно струјање. Теорија сличности и димен­зиона анализа. Хидраулика: Средње вредности хидромеханичких величина, Основне једначине хид­раулике. Проширење Бернулијеве једначине на струјање реалне течности. Праволинијски и локални губици струјне енергије. Истицање кроз отворе и наглавке. Прост и сложени цевовод. Цевоводи са пумпом. Хидраулички удар. Нестационарно истицање.

Практична настава: Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

1 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

2 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

3 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

4 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

5 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

6 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

7 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

8 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

9 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

10 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

11 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

12 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

13 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

14 - МЕХАНИКА ФЛУИДА

1. ХИДРОСТАТИКА

2. ХИДРОСТАТИКА

3. СИЛА ПРИТИСКА ТЕЧНОСТИ НА РАВНЕ ПОВРШИ

4. СИЛА ПРИТИСКА ТЕЧНОСТИ НА РАВНЕ ПОВРШИ

5. СИЛА ПРИТИСКА ТЕЧНОСТИ НА КРИВЕ ПОВРШИНЕ

6. ПЛИВАЊЕ

7. РЕЛАТИВНО МИРОВАЊЕ

8. БЕРНУЛИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА И ЈЕДНАЧИНА КОНТИНУИТЕТА

9. ПРИПРЕМА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

10. КОЛИЧИНА КРЕТАЊА

11. ЦЕВОВОДИ

12. ИСТИЦАЊЕ КРОЗ ВЕЛИКЕ ОТВОРЕ

13. ИСТИЦАЊЕ КРОЗ МАЛЕ ОТВОРЕ

14. ПРИПРЕМА ЗА ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
АПРИЛ 2020