Drop Down Menu

ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОД ПРИТИСКОМ

 

Услови полагања предмета у априлском и јунском испитном року 2020.

Поштоване колеге студенти,

Полагање писаног и усменог дела испита из предмета Постројења и инсталације под притиском,обавиће се истовремено, у термину писаног дела испита, према распореду који ће бити истакнут на сајту Факултета.

Предметни наставник

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти који излазе на поправни колоквијум
из предмета Посторојења и инсталације под притиском
у термину помереног априлског рока,
ОБАВЕЗНИ су да пријаве испит у предвиђеном року.

Пријављивање испита је важно због утврђивања броја студената
и распореда седења сходно новим околностима у раду факултета.
Студенти који не буду пријавили испит неће моћи да полажу колоквијум.

 

Наставник : Раос Миомир

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о опасностима и штетностима при руковању постројењима и нсталацијама под притиском и мерама заштите.

Исход предмета: Оспособљеност студената за препознавање и класификацију постројења и инсталација под притиском, анализу опасности при руковању постројењима и инсталацијама под притиском, разумевање и примену мера заштите, коришћење стандрда у овој области

Садржај предмета: Теоријска настава. Појам и дефиниција постројења, судова и инсталација под притиском. Подела према различитим критеријумима упоређивања. Стандарди у овој области. Грејани и негрејани судови под притиском. Парни котлови, прегрејачи паре и загрејачи воде. Негрејани судови, надземни и подземни резервоари. Покретни судови под притиском (ауто цистерне, вагонцистерне, бродске цистерне). Преносни резервоари (контејнери, бачве, бурад и боце). Мере заштите при раду са постројењима и инсталацијама под притиском. Означавање судова под притиском, материјал за израду судова под притиском, врсте конструкција судова под притиском. Прорачун судова и инсталација под притиском. Арматура судова и инсталација под притиском. Радна, мерна и сигурносна арматура. Пробна испитивања арматуре, судова и инсталација под притиском. Енергофлуиди и технички гасови. Арматура, инсталација и судови за гас (земни, пропан-бутан, ТНГ).

Практична настава. Вежбе: Решавање рачунских задатака. Практичан рад на терену. Израда пројектног задатка.

Препоручена литература:

  • Ђурић, В., Богнер, М. (1980). Парни котлови – теоријске основе и прорачуни Београд: ИРО Грађевинска књига.

  • Ристић, Б. (1971). Заштита при раду са енергетским постројењима.Ниш: Машински факултет.

  • Војиновић, М., Аранђеловић, Д. (1986). Хидраулика. Ниш: Грађевински факултет.

  • Ристић, Б. (1981). Метрологија струјно техничка мерења. Ниш: Машински факултет.

  • Лаковић, С. (1975). Топлотна постројења. Ниш: Универзитет у Нишу, Машински факултет.

  • Михајловић, Р. (1976). Заштита при раду са постројењима под притиском - извод из предавања. Ниш

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
1. ДЕО

2. ДЕО

3. ДЕО

4. ДЕО

5. ДЕО

6. ДЕО

7. ДЕО

8. ДЕО

9. ДЕО

10. ДЕО

11. ДЕО

12. ДЕО

13. ДЕО

14. ДЕО

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти који излазе на поправни колоквијум
из предмета Посторојења и инсталације под притиском
у термину помереног априлског рока,
ОБАВЕЗНИ су да пријаве испит у предвиђеном року.

Пријављивање испита је важно због утврђивања броја студената
и распореда седења сходно новим околностима у раду факултета.
Студенти који не буду пријавили испит неће моћи да полажу колоквијум.

РЕЗУЛТАТИ KOLOKVIJUMA
AПРИЛ 2020

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈАНУАР 2020

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
AПРИЛ 2020